REKLAMA

POLENERGIA: wyniki finansowe

2023-11-22 18:42
publikacja
2023-11-22 18:42
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III_kwartal_2023_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży - ogółem 4 079 491 5 143 130 891 244 1 097 079
II. Zysk z działalności operacyjnej 300 950 163 274 65 748 34 828
III. Zysk (strata) brutto 261 872 135 678 57 211 28 941
IV. Zysk (strata) netto 208 773 108 003 45 611 23 038
V. Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 208 773 108 003 45 611 23 038
VI. Całkowite dochody za okres 134 463 211 841 29 376 45 188
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 484 451 130 161 105 838 27 765
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -677 391 -599 172 -147 989 -127 809
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -26 444 867 628 -5 777 185 073
X. Przepływy pieniężne netto, razem -219 384 398 617 -47 929 85 029
XI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 66 802 246 57 309 491 66 802 246 57 309 491
XII. średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 66 802 246 57 309 491 66 802 246 57 309 491
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,13 1,88 0,68 0,40
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,13 1,88 0,68 0,40
XV. Stan na 2023-09-30 Stan na 2022-12-31 Stan na 2023-09-30 Stan na 2022-12-31
XVI. Aktywa, razem 5 880 015 6 247 334 1 268 447 1 332 083
XVII. Zobowiązania 2 662 517 3 164 299 574 363 674 705
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 1 720 038 1 784 771 371 050 380 556
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 942 479 1 379 528 203 313 294 149
XX. Kapitał własny 3 217 498 3 083 035 694 084 657 378
XXI. Kapitał zakładowy 133 604 133 604 28 821 28 488
XXII. Liczba akcji (w szt.) 66 802 246 66 802 246 66 802 246 66 802 246
XXIII. Rozwodniona ilość akcji zwykłych 66 802 246 66 802 246 66 802 246 66 802 246
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 48,16 46,15 10,39 9,84
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 48,16 46,15 10,39 9,84
XXVI. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
XXVII. 3 kwartały 2023/ okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartały 2022/ okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartały 2023/ okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartały 2022/ okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 31 724 19 328 6 931 4 123
XXIX. Zysk z działalności operacyjnej -37 715 -27 415 -8 240 -5 848
XXX. Zysk (strata) brutto 117 591 47 378 25 690 10 106
XXXI. Zysk (strata) netto 118 074 47 083 25 796 10 043
XXXII. Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 118 074 47 083 25 796 10 043
XXXIII. Całkowity dochód za okres 118 074 47 083 25 796 10 043
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -25 358 -10 021 -5 540 -2 138
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -182 751 -644 624 -39 926 -137 504
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 529 747 575 -989 159 465
XXXVII. Przepływy pieniężne netto, razem -212 638 92 930 -46 455 19 823
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 66 802 246 57 309 491 66 802 246 57 309 491
XXXIX. średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 66 802 246 57 309 491 66 802 246 57 309 491
XL. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,77 0,82 0,39 0,18
XLI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,77 0,82 0,39 0,18
XLII. Stan na 2023-09-30 Stan na 2022-12-31 Stan na 2023-09-30 Stan na 2022-12-31
XLIII. Aktywa, razem 2 693 273 2 592 888 580 998 552 866
XLIV. Zobowiązania 39 347 57 036 8 488 12 161
XLV. Zobowiązania długoterminowe 10 847 16 174 2 340 3 449
XLVI. Zobowiązania krótkoterminowe 28 500 40 862 6 148 8 713
XLVII. Kapitał własny 2 653 926 2 535 852 572 510 540 705
XLVIII. Kapitał zakładowy 133 604 133 604 28 821 28 488
XLIX. Liczba akcji (w szt.) 66 802 246 66 802 246 66 802 246 66 802 246
L. Rozwodniona ilość akcji zwykłych 66 802 246 66 802 246 66 802 246 66 802 246
LI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 39,73 37,96 8,57 8,09
LII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 39,73 37,96 8,57 8,09


Wybrane
pozycje przeliczono na EUR według następujących kursów:


1_pozycje
z rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz z
sprawozdania z przepływów pieniężnych - kurs liczony jako średnia kursów
NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego z 9 miesięcy okresu
zakończonego dnia 30 września 2023 roku i 30 września 2022 roku -
odpowiednio 1EUR = 4,5773 PLN oraz 1EUR = 4,6880 PLN


2_
pozycje z bilansu - kurs średni NBP na dzień 30 września 2023 roku -
1EUR = 4,6356 PLN oraz na dzień 31 grudnia 2022 r.: = 4,6899 PLN


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-22 Michał Michalski Prezes Zarządu
2023-11-22 Tomasz Kietliński Wiceprezes Zarządu
2023-11-22 Iwona Sierżęga Członkini Zarządu
2023-11-22 Piotr Maciołek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki