REKLAMA

POLENERGIA: wyniki finansowe

2021-03-30 18:52
publikacja
2021-03-30 18:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
EY_20_List_Prezesa_do_akcjonariuszy.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Polenergia_S.A._20210330.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Polenergia_S.A._20210330.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EY_20_Grupa_POLSA_Sprawozdanie_Zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EY_20_Grupa_POLSA_Sprawozdanie_Zarzadu.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Polenergia_SA_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Polenergia_SA_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EY_20_Grupa_POLSA_Oswiadczenie_Zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EY_20_Grupa_POLSA_Oswiadczenia_RN.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży - ogółem 1 811 346 2 596 577 404 846 603 608
II. Zysk z działalności operacyjnej 165 490 180 647 36 988 41 994
III. Zysk (strata) brutto 126 332 136 879 28 236 31 819
IV. Zysk (strata) netto 108 486 109 036 24 247 25 347
V. Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 110 551 109 011 24 709 25 341
VI. Całkowite dochody za okres 123 124 109 503 27 519 25 455
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 204 157 262 648 45 630 61 056
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -353 748 -56 896 -79 065 -13 226
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 178 234 -171 877 39 836 -39 955
X. Przepływy pieniężne netto, razem 28 643 33 875 6 402 7 875
XI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XII. średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,43 2,40 0,54 0,56
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,43 2,40 0,54 0,56
XV. Stan na 2020-12-31 Stan na 2019-12-31 Stan na 2020-12-31 Stan na 2019-12-31
XVI. Aktywa, razem 3 018 449 2 479 761 654 080 582 309
XVII. Zobowiązania 1 600 081 1 184 517 346 728 278 154
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 1 189 190 939 429 257 690 220 601
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 410 891 245 088 89 038 57 553
XX. Kapitał własny 1 418 368 1 295 244 307 352 304 155
XXI. Kapitał zakładowy 90 887 90 887 19 695 21 342
XXII. Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XXIII. Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 31,21 28,50 6,76 6,69
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 31,21 28,50 6,76 6,69


Wybrane
pozycje przeliczono na EUR według następujących kursów:


1_pozycje
z rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz z
sprawozdania z przepływów pieniężnych - kurs liczony jako średnia kursów
NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego z 12 miesięcy okresu
zakończonego dnia 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku -
odpowiednio 1EUR = 4,4742 PLN oraz 1EUR = 4,3018 PLN2_
pozycje z bilansu - kurs średni NBP na dzień 31 grudnia 2020 roku - 1EUR
= 4,6148 PLN oraz na dzień 31 grudnia 2019 r.: = 4,2585 PLN


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
EY_20_List Prezesa do akcjonariuszy.xhtmlEY_20_List Prezesa do akcjonariuszy.xhtml List Prezesa do Akcjonariuszy
Polenergia_S.A._20210330.zipPolenergia_S.A._20210330.zip Sprawozdanie Skonsolidowane
Polenergia_S.A._20210330.zip.xadesPolenergia_S.A._20210330.zip.xades Sprawozdanie Skonsolidowane.xades
EY_20_Grupa_POLSA_Sprawozdanie Zarzadu.xhtmlEY_20_Grupa_POLSA_Sprawozdanie Zarzadu.xhtml Sprawozdanie Zarządu
EY_20_Grupa_POLSA_Sprawozdanie Zarzadu.xhtml.xadesEY_20_Grupa_POLSA_Sprawozdanie Zarzadu.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu.xades
Polenergia_SA_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtmlPolenergia_SA_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml Sprawozdanie z Badania
Polenergia_SA_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdESPolenergia_SA_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdES Sprawozdanie z Badania.xades
EY_20_Grupa POLSA_Oswiadczenie_Zarzadu.xhtmlEY_20_Grupa POLSA_Oswiadczenie_Zarzadu.xhtml Oświadczenie Zarządu
EY_20_Grupa_POLSA_Oswiadczenia RN.xhtmlEY_20_Grupa_POLSA_Oswiadczenia RN.xhtml Oświadczenie RN

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-30 Michał Michalski Prezes Zarządu
2021-03-30 Iwona Sierżęga Członek Zarządu
2021-03-30 Tomasz Kietliński Członek Zarządu
2021-03-30 Piotr Maciołek Członek Zarządu
2021-03-30 Jarosław Bogacz Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-30 Agnieszka Grzeszczak Dyrektor Działu Księgowości
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki