REKLAMA

POINTPACK.PL S.A.: Zawarcie umowy cesji praw i obowiązków z umowy zawartej przez spółkę zależną Emitenta oraz zawarcie aneksu do tej umowy

2023-07-05 22:22
publikacja
2023-07-05 22:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-05
Skrócona nazwa emitenta
POINTPACK.PL S.A.
Temat
Zawarcie umowy cesji praw i obowiązków z umowy zawartej przez spółkę zależną Emitenta oraz zawarcie aneksu do tej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Pointpack S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 05 lipca 2023 roku Spółka, jej spółka zależna P2A Box sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („P2A”), konsorcjant P2A oraz Poczta Polska S.A. zawarły umowę cesji praw i obowiązków (Umowa cesji) na podstawie której:
1. Spółka przejęła od P2A i jej konsorcjanta prawa i obowiązki P2A i jej konsorcjanta wynikające z umowy na dostawę technologii i urządzeń na rzecz Poczty Polskiej S.A. („Umowa PP”), której stroną była dotychczas P2A wraz z konsorcjantem, a o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2021 z dnia 20 maja 2023 roku;
2. Poczta Polska S.A. zrzekła się wszelkich roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy PP przez P2A i jej konsorcjanta;
3. P2A oraz jej konsorcjant zrzekli się wszelkich roszczeń wobec Poczty Polskiej S.A. wynikających z dotychczasowego wykonywania Umowy za wyjątkiem części wynagrodzenia przysługującego P2A w ramach wykonywania Umowy PP.

W wyniku dokonanej cesji praw i obowiązków Umowy PP Spółka stała się jedynym wykonawcą w Umowie PP z Pocztą Polską S.A. i weszła we wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowych wykonawców, tj. P2A i jej konsorcjanta. Zmiana Wykonawcy w ww. Umowie PP podyktowana była koniecznością rozwiązania kwestii roszczeń jakie Poczta Polska S.A. mogłaby mieć w związku z jej wykonywaniem przez P2A i jej konsorcjanta, a także wyeliminowania ryzyka rozwiązania Umowy PP przez Pocztę Polską S.A. z przyczyn leżących po stronie P2A i związanego z tym ryzyka finansowego związanego z roszczeniami Poczty Polskiej S.A. Zawarcie Umowy cesji stanowiło warunek Poczty Polskiej S.A. do kontynuowania współpracy w ramach Umowy PP, a co za tym idzie zwolnienia z odpowiedzialności P2A z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy PP za okres od dnia jej zawarcia.

Jednocześnie Pointpack S.A. oraz Poczta Polska S.A. zawarły w dniu dzisiejszym Aneks („Aneks”) do Umowy PP, w którym określiły między innymi:
1. Nowe harmonogramy realizacji poszczególnych etapów Umowy PP, przewidujące dostawy kolejnych transz APM nie później niż do końca 2024 r.;
2. Zmiany zakresu przedmiotu umowy, w tym poprzez doszczegółowienie zapisów dotyczących sposobu rozliczeń za realizację poszczególnych etapów Umowy PP;
3. Zasady odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy PP, poprzez zmniejszenie maksymalnego progu odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy do kwoty 30.000.000,00 zł, z zastrzeżeniem niektórych okoliczności, w których ograniczenie nie obowiązuje, w tym tych, w których ograniczenie odpowiedzialności jest nieskuteczne prawnie;
4. Łączne wynagrodzenie z tytułu wykonywania Umowy na kwotę 241.264.560,0049 zł netto (powiększone o należny podatek VAT), które może zostać pomniejszone o rabaty w wysokości ok. 7.000.000,00 zł;
5. Nowy przedłużony okres obowiązywania Umowy PP na 31 grudnia 2029 roku (dotychczasowo 31 stycznia 2029 roku).

Jednocześnie Spółka oraz P2A w odrębnie zawartej umowie ustaliły zasady dalszej współpracy, w tym warunki rozliczeń z tytułu świadczonych usług i cesji.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacja o poufna

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Piosik - Prezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-05 Marek Piosik Prezes Zarządu Piosik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki