REKLAMA
WEBINAR

PKP CARGO S.A.: wyniki finansowe

2022-11-24 07:10
publikacja
2022-11-24 07:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_Grupy_PKP_CARGO_Q3_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Grupa Kapitałowa PKP CARGO
I. Przychody z działalności operacyjnej 3 854,4 3 190,1 822,2 699,8
II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 98,3 (138,4) 21,0 (30,4)
III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 1,7 (180,6) 0,4 (39,6)
IV. Zysk / (strata) netto (4,7) (153,5) (1,0) (33,7)
V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 50,4 (95,2) 10,8 (20,9)
VI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
VIII. Zysk / (strata) na akcję (0,11) (3,43) (0,02) (0,75)
IX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (0,11) (3,43) (0,02) (0,75)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 572,2 313,9 122,1 68,9
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (593,5) (590,7) (126,6) (129,6)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (110,2) 103,5 (23,5) 22,7
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (131,5) (173,3) (28,0) (38,0)
XIV. 2022-09-30 2021-12-31 2022-09-30 2021-12-31
XV. Aktywa trwałe 6 331,3 6 458,7 1 300,1 1 404,3
XVI. Aktywa obrotowe 1 191,6 1 139,0 244,7 247,6
XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 3,5 15,7 0,7 3,4
XVIII. Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 459,8 486,9
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 091,0 3 040,6 634,7 661,1
XX. Zobowiązania długoterminowe 2 461,9 2 833,8 505,5 616,1
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 1 973,5 1 739,0 405,3 378,1
PKP CARGO S.A.
XXII. Przychody z działalności operacyjnej 2 842,5 2 322,2 606,3 509,4
XXIII. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 39,2 (169,9) 8,4 (37,3)
XXIV. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (28,8) (190,5) (6,1) (41,8)
XXV. Zysk / (strata) netto (23,5) (157,1) (5,0) (34,5)
XXVI. Całkowite dochody (17,4) (127,0) (3,7) (27,9)
XXVII. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
XXIX. Zysk / (strata) na akcję (0,52) (3,51) (0,11) (0,77)
XXX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (0,52) (3,51) (0,11) (0,77)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 487,2 174,3 103,9 38,2
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (543,4) (543,9) (115,9) (119,3)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (46,8) 218,8 (10,0) 48,0
XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (103,0) (150,8) (22,0) (33,1)
XXXV. 2022-09-30 2021-12-31 2022-09-30 2021-12-31
XXXVI. Aktywa trwałe 5 920,3 6 031,2 1 215,7 1 311,3
XXXVII. Aktywa obrotowe 698,5 681,3 143,4 148,1
XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 3,4 14,9 0,7 3,2
XXXIX. Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 459,8 486,9
XL. Kapitał własny 2 795,3 2 812,7 574,0 611,5
XLI. Zobowiązania długoterminowe 2 088,4 2 442,9 428,8 531,1
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 738,5 1 471,8 357,0 320,0


Dane finansowe w walucie EUR wyrażone są w mlnW okresach
objętych Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym
Grupy Kapitałowej PKP CARGO oraz Kwartalną Informacją Finansową PKP
CARGO S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku do
przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące
średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy
Bank Polski:


- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:30.09.2022
– 4,8698 PLN/EUR,31.12.2021 - 4,5994 PLN/EUR,


- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:01.01
- 30.09.2022 - 4,6880 PLN/EUR,01.01 - 30.09.2021 - 4,5585 PLN/EUR

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy PKP CARGO Q3 2022.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny Grupy PKP CARGO Q3 2022.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy PKP CARGO Q3 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-24 Dariusz Seliga Prezes Zarządu
2022-11-24 Marek Olkiewicz Członek Zarządu ds. Operacyjnych
2022-11-24 Maciej Jankiewicz Członek Zarządu ds. Finansowych
2022-11-24 Jacek Rutkowski Członek Zarządu ds. Handlowych
2022-11-24 Zenon Kozendra Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki