PKOBP (PKO BP SA): Zamknięcie transakcji nabycia 100% akcji Raiffeisen-Leasing Polska S.A. i brak Spełnienia Warunków Dywidendy – informacja poufna.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2016
Data sporządzenia: 2016-12-01
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat

Zamknięcie transakcji nabycia 100% akcji Raiffeisen-Leasing Polska S.A. i brak Spełnienia Warunków Dywidendy – informacja poufna.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 57/2016 – Zamknięcie transakcji nabycia 100% akcji Raiffeisen-Leasing Polska S.A. i brak Spełnienia Warunków Dywidendy – informacja poufna

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski” lub „Bank”), w nawiązaniu do raportu Banku nr 53/2016 z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zawarcia przez Bank, PKO Leasing S.A. („PKO Leasing”) oraz Raiffeisen Bank International AG („RBI”) umowy dotyczącej nabycia przez PKO Leasing 100% akcji w Raiffeisen-Leasing Polska S.A. („RLPL”) od RBI (odpowiednio „Umowa” i „Transakcja”), informuje, że w dniu 1 grudnia 2016 r., po spełnieniu określonych w Umowie warunków zawieszających, nastąpiło zamknięcie Transakcji obejmujące nabycie przez PKO Leasing 100% akcji w RLPL oraz zastąpienie przez grupę PKO Banku Polskiego finansowania udzielonego RLPL przez RBI lub podmioty z grupy RBI.
Jednocześnie, zgodnie z § 3 uchwały nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego osiągniętego w 2015 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, o której Bank informował w raportach bieżących nr 34/2016 i nr 37/2016 („Uchwała o Podziale Zysku”), Zarząd Banku informuje, że w związku z zamknięciem Transakcji, w dniu 1 grudnia 2016 r. Zarząd Banku podjął uchwałę stwierdzającą brak Spełnienia Warunków Dywidendy (zgodnie z definicją zawartą w Uchwale o Podziale Zysku). W konsekwencji, zysk Banku osiągnięty w 2015 roku oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych podzielony zostanie w sposób określony w § 2 Uchwały o Podziale Zysku, co zakłada przeznaczenie całego zysku na kapitał zapasowy i rezerwowy, nie przewidując wypłaty dywidendy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 57/2016 – Closing of the acquisition of 100% of shares in
Raiffeisen-Leasing Polska S.A. and lack of Fulfilment of the Dividend
Conditions – inside informationLegal basis – Article 17(1)
of MARThe Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski Spółka Akcyjna (“PKO Bank Polski” or the “Bank”), further to the
Bank’s report No. 53/2016 dated 2 November 2016 on entering by the Bank,
and PKO Leasing S.A. (“PKO Leasing”) and Raiffeisen Bank International
AG (“RBI”) into a share purchase agreement related to the acquisition of
100% in Raiffeisen-Leasing Polska S.A. (“RLPL”) by PKO Leasing from RBI
(the “Agreement” and the “Transaction” respectively), hereby announces
that on 1 December 2016, after fulfillment of the conditions precedent
provided for in the Agreement, the closing of the Transaction occurred,
comprising the acquisition of 100% of shares in RLPL by PKO Leasing as
well as the replacement by PKO Bank Polski group of the funding provided
to RLPL by RBI and/or other members of RBI’s group.Moreover,
pursuant to § 3 of the resolution No. 7/2016 of the Annual General
Meeting of the Bank of 30 June 2016 on distribution of the profit earned
by PKO Bank Polski in 2015 and unappropriated profit of previous years
that was announced by the Bank in current reports No. 34/2016 and
37/2016 (the “Resolution on Profit Distribution”), the Management Board
of the Bank hereby announces that in connection with the closing of the
Transaction on 1 December 2016 the Management Board passed a resolution
in which it established the lack of Fulfillment of the Dividend
Conditions (as defined in the Resolution on Profit Distribution).
Accordingly, the profit earned by the Bank in 2015 and the
unappropriated profit of previous years will be distributed in the
manner specified in § 2 of the Resolution on Profit Distribution, which
assumes the allocation of the entire profit to the supplementary capital
and reserve capital, without providing for payment of dividend.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-12-01 Piotr Mazur Wiceprezes Zarządu Banku
2016-12-01 Jakub Papierski Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 0 ~cezaryzet

Brak wypłaty dywidendy tego banku świadczy o jego bardzo marnej kondycji finansowej. Dalsze utrzymywanie akcji PKO bp jest bezsensowne i stanowi formę działalności charytatywnej na rzecz tego baku m świadczonej przez udziałowców .

! Odpowiedz

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl