REKLAMA
ZAGŁOSUJ

PFLEIDERER GROUP SA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A. w dniu 8 października 2019 roku

2019-10-09 12:58
publikacja
2019-10-09 12:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-09
Skrócona nazwa emitenta
PFLEIDERER GROUP SA
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A. w dniu 8 października 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 8 października 2019 roku.

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 października 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rafała Kamińskiego.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.
W głosowaniu oddano: 39.286.245 głosów ”za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 12.474.561 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 października 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu Spółki,
6. Zamknięcie obrad

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.
W głosowaniu oddano: 39.286.245 głosów ”za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 12.474.561 głosów „wstrzymujących się”.


Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z dnia z dnia 8 października 2019 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 w związku z art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 statutu spółki Pfleiderer Group S.A. (,,Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Zgromadzenie”) postanawia uchwalić następujące zasady wynagradzania Zbigniewa Prokopowicza, pełniącego rolę przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (,,Rada Nadzorcza”) (,,Przewodniczący”) na czas jego oddelegowania do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu Spółki.
§1
W związku z oddelegowaniem Przewodniczącego do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale i na czas oddelegowania do Zarządu Spółki, na czas od dnia 11 września 2019 r. do chwili powołania przez Radę Nadzorczą nowego prezesa Zarządu Spółki, ale nie dłużej niż do dnia 11 grudnia 2019 r., Przewodniczącemu będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej uchwale.
§2
1. Przewodniczącemu będzie przysługiwało miesięczne wynagrodzenie brutto stanowiące równowartość w złotych polskich kwoty 53.000 EUR (według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień płatności) („Wynagrodzenie Podstawowe”).
2. Wynagrodzenie Podstawowe należne na podstawie niniejszego paragrafu wypłacane będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Przewodniczącego z dołu do trzeciego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca za poprzedni miesiąc.
§3
1. Przewodniczącemu będzie również przysługiwała premia za osiągnięte przez Spółkę wyniki za rok 2019, na zasadach dotychczas określonych dla prezesa Zarządu Spółki (z zastrzeżeniem możliwych zmian Kryteriów Premiowania (zgodnie z definicją poniżej) dokonywanych przez Radę Nadzorczą po dacie podjęcia niniejszej uchwały) (,,Premia”), na następujących zasadach:
wysokość Premii będzie wynosiła kwotę stanowiącą równowartość w złotych polskich kwoty EUR 636.000 (,,Kwota Podstawowa”) pod warunkiem spełnienia przez Przewodniczącego w 100% celów biznesowych określonych przez Radę Nadzorczą dla prezesa Zarządu Spółki na rok 2019 (,,Kryteria Premiowania”);
w przypadku spełnienia Kryteriów Premiowania w stopniu przewyższającym 100%, Premia zostanie zwiększona ponad Kwotę Podstawową do maksymalnej wysokości nie wyższej niż 250% Kwoty Podstawowej; oraz
w razie spełnienia Kryteriów Premiowania w stopniu mniejszym niż 100%, Premia będzie należna w kwocie mniejszej niż Kwota Podstawowa albo Premia nie będzie należna.
2. Premia będzie należna w przypadku stwierdzania przez Radę Nadzorczą, że Kryteria Premiowania za rok 2019 zostały spełnienie (bez względu na fakt ile osób w roku 2019 pełniło funkcję prezesa Zarządu Spółki i przyczyniło się do ich spełnienia). W takiej sytuacji Przewodniczącemu będzie przysługiwała Premia w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia przez Przewodniczącego obowiązków prezesa Zarządu Spółki (tj. w razie stwierdzenia przez Radę Nadzorczą, że Kryteria Biznesowe zostały spełnione oraz pełnienia przez Przewodniczącego obowiązków prezesa Zarządu przez okres trzech miesięcy, Przewodniczący będzie uprawniony do 1/4 (jednej czwartej) kwoty Premii).
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do obliczenia wysokości Premii należnej Przewodniczącemu oraz zastosowania zasad wypłaty Premii zgodnie z przyjętymi przez Radę Nadzorczą zasadami ustalenia celów premiowych oraz wypłaty wynagrodzenia premiowego dla członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019.
4. Premia zostanie wypłacona w terminie, w którym Spółka wypłaci premie za rok 2019 dla członków Zarządu Spółki, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez walne zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 (według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień płatności).
§4
1. Dodatkowo, przyznaje się Przewodniczącemu jednorazowe wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 10.903 EUR brutto (według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień płatności) („Wynagrodzenie Dodatkowe”).
2. Wynagrodzenie Dodatkowe będzie wypłacone niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Przewodniczącego.
§5
1. Niezależnie od wypłaty Wynagrodzenia Podstawowego, Premii oraz Wynagrodzenia Dodatkowego Spółka zwróci Przewodniczącemu wszelkie poniesione przez niego i należycie udokumentowane koszty, które są bezpośrednio związane z wykonywaniem obowiązków prezesa Zarządu Spółki.
2. W okresie delegowania do Zarządu Spółki, Przewodniczący nie będzie upoważniony do pobierania wynagrodzenia, o którym mowa w uchwale nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2016 r. w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, która została następnie zmieniona uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki nr 12 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 19 lutego 2016 r. w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
§6
Celem uniknięcia wątpliwości, niniejsza uchwała nie ma wpływu na wynagrodzenie Przewodniczącego wynikające z uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. z dnia 18 października 2017 r. dotyczącej określenia warunków długoterminowego programu motywacyjnego dla wybranych członków rady nadzorczej Pfleiderer Group S.A.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1.
W głosowaniu nad uchwałą nr oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.
W głosowaniu oddano: 39.286.245 głosów ”za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 12.474.561 głosów „wstrzymujących się”.

Do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony żaden sprzeciw.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Resolutions adopted by the Extraordinary General Shareholders
Meeting of Pfleiderer Group S.A. on 8 October 2019


Current Report no. 43/2019


The Management Board of Pfleiderer Group Spółka Akcyjna, with its
registered office in Grajewo, Poland (the “Company”), hereby presents
resolutions adopted by the Extraordinary General Shareholders Meeting on
8 October 2019.

Resolution No. 1


of the Extraordinary General Meeting of:


Pfleiderer Group Spółka Akcyjna of 8 October 2019


on election of the Chairman


Extraordinary General Meeting of Shareholders of the company under
business name: Pfleiderer Group S.A. with its registered office in
Wrocław resolves to elect Rafał Kamiński as the Chairman of the General
Meeting.


In voting on Resolution no. 1 number of shares used to cast valid votes
was 51,760,806 which constitutes 80% of share capital.


Number of votes “in favour” – 39,286,245, “against” – 0, “abstain” –
12,474,561.

Resolution No. 2


of the Extraordinary General Meeting of:


Pfleiderer Group Spółka Akcyjna of 8 October 2019


on adopting the agenda


Extraordinary General Meeting of Shareholders of the company under
business name: Pfleiderer Group S.A. with its registered office in
Wrocław hereby resolves the following agenda of the General Meeting:


1. Opening the Extraordinary General Meeting,


2. Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting,


3. Stating correctness of convocation of the Extraordinary General
Meeting and its ability to adopt the resolution,


4. Adopting the agenda of the Extraordinary General Meeting,


5. Adopting the resolution on the determination of the rules of
remuneration of the Chairman of the Supervisory Board delegated to
perform duties as the president of the Management Board of the Company


6. Closing the meeting.

In voting on Resolution no. 2 number of shares used to cast valid votes
was 51,760,806 which constitutes 80% of share capital.


Number of votes “in favour” – 39,286,245, “against” – 0, “abstain” –
12,474,561.

Resolution No. 3


of the Extraordinary General Meeting of:


Pfleiderer Group Spółka Akcyjna of 8 October 2019


on the determination of the rules of remuneration of the Chairman of the
Supervisory Board delegated to perform duties as the president of the
Management Board of the Company

Acting pursuant to Article 392 § 1 in conjunction with Article 383 § 1
of the Commercial Companies Code and Article 23 of the articles of
association of Pfleiderer Group S.A. (the “Company”), the Ordinary
General Meeting of the Company (the “Meeting”) resolves to determine the
following rules of remuneration of Mr Zbigniew Prokopowicz, the
chairperson of the Company's Supervisory Board (the “Supervisory Board”)
(the “Chairman”) for the period of his delegation to perform duties of
the president of the Management Board of the Company.


§1


In relation to the delegation of the Chairman to the Management Board of
the Company, on the terms and conditions specified in this resolution
and for the term of the delegation to the Management Board of the
Company, the Chairman shall be entitled to the remuneration for a period
starting from 11 September 2019 until the moment of the appointment by
the Company's Supervisory Board of a new president of the Management
Board, but not longer than until 11 December 2019, referred to in this
resolution.


§2


1. The Chairman shall be entitled to a monthly gross remuneration being
the equivalent in Polish zlotys of the amount of EUR 53,000 (according
to the average NBP exchange rate from the day preceding the payment day)
(the “Basic Remuneration”).


2. The Basic Remuneration payable under this section shall be payable by
bank transfer to the bank account indicated by the Chairman in arrears
by the third business day of each subsequent month for the preceding
calendar month.


§3


1. The Chairman shall also be entitled to a bonus for the result of the
Company for year 2019 on the term applicable hitherto determined for the
president of the Management Board of the Company (subject to possible
changes of the Bonus Criteria (as defined below) made by the Supervisory
Board after the date of this resolution) (the “Bonus”), on the following
terms:


the amount of the Bonus will amount to the equivalent in Polish zlotys
of the amount of EUR 636,000 (“Basic Amount”) provided that the Chairman
satisfies in 100% the business targets determined by the Supervisory
Board for the president of the Management Board of the Company for year
2019 (“Bonus Criteria”);


in case the Bonus Criteria are satisfied to the extent exceeding 100%,
the Bonus will be increased above the Basic Amount to the maximum amount
not higher than 250% of the Basic Amount; and


in case the Bonus Criteria are satisfied to a lesser extent than 100%,
the Bonus will be due in the amount lesser then the Basic Amount or the
Bonus will not be due at all.


2. The Bonus will be due in case the Supervisory Board determines that
the Bonus Criteria for year 2019 have been met (regardless of the number
of persons who, in year 2019, performed the duties of the president of
the Management Board of the Company and contributed to the satisfaction
of those criteria). In such case, the Chairman will be entitled to the
Bonus in the amount proportionally to the period in which the Chairman
performed the duties of the president of the Management Board of the
Company (e.g. in case the Supervisory Board determines that the Bonus
Criteria have been satisfied and performing by the by the Chairman of
the duties of the president of the Management Board of the Company for
three months, the Chairman will be entitled to 1/4 (one-forth) of the
amount of the Bonus).


3. The General Meeting authorizes the Supervisory Board to calculate the
amount of the Bonus due to the Chairman and the implementation of the
terms of the payment of the Bonus pursuant to the rules of determination
of the bonus targets and payment of the bonus remuneration to the
members of Management Board of the Company for year 2019 determined by
the Supervisory Board.


4. The Bonus will be paid out on the day in which the Company will pay
out the bonuses for year 2019 to the members of the Management Board of
the Company, however, not later than within 14 days from the date of the
approval by the general meeting of the Company's financial statement for
year 2019 (according to the average NBP exchange rate from the day
preceding the payment day).


§4


1. The Chairman shall be additionally entitled to a one-off additional
remuneration in the gross amount of EUR 10,903 (according to the average
NBP exchange rate from the day preceding the payment day) (the
“Additional Remuneration”).


2. The Additional Remuneration shall be paid without undue delay, but no
later than within 14 days from the adoption of this resolution by bank
transfer to the bank account indicated by the Chairman.


§5


1. Notwithstanding the payment of the Basic Remuneration, Bonus and the
Additional Remuneration, the Company shall return to the Chairman all
duly documented costs incurred by him that are directly connected with
the performance of the duties of the president of the Management Board
of the Company.


2. During the term of his delegation to the Management Board of the
Company, the Chairman shall not be entitled to the remuneration referred
to in resolution No. 6 of the extraordinary general meeting of the
Company dated 19 February 2016 on the determination of the rules of
remuneration of the members of the Company's Supervisory Board, which
was subsequently amended by a resolution of the annual general meeting
of the Company No. 12 dated 29 June 2016 regarding the amendment of
resolution No. 6 of the Extraordinary General Meeting of Pfleiderer
Grajewo S.A. dated 19 February 2016 on the determination of the rules of
remuneration of the members of the Company's Supervisory Board.


§6


For the avoidance of doubt, this resolution shall not have any effect on
the remuneration of the Chairman pursuant to the resolution of the
Ordinary General Meeting dated 11 June 2019 on the amendment of
Resolution No. 1 of the Extraordinary General Meeting of Pfleiderer
Group S.A. of 18 October 2017 regarding the determination of the terms
of the long-term incentive program for selected members of the
supervisory board of Pfleiderer Group S.A.


§7


The resolution comes into force on the day of its adoption.


In voting on Resolution no. 3 number of shares used to cast valid votes
was 51,760,806 which constitutes 80% of share capital.


Number of votes “in favour” – 39,286,245, “against” – 0, “abstain” –
12,474,561.


No protest was raised to be entered into the minutes during the General
Meeting.


This report was prepared pursuant to § 19 Section 1 item 6 of the
Regulation of Minister of Finance on current and periodic information to
be published by issuers of securities and conditions for recognition as
equivalent of information whose disclosure is required under the laws of
a nonmember state, dated March 29th 2018 (Dz. U. 2018, item 757).

09.10.2019


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-09 NICO REINER CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-09 KRZYSZTOF NOWAK PROKURENT
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki