REKLAMA

PFLEIDERER GROUP SA: Powołanie Prezesa Zarządu Pfleiderer Group S.A. (Dyrektora Generalnego)

2019-11-07 15:04
publikacja
2019-11-07 15:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-07
Skrócona nazwa emitenta
PFLEIDERER GROUP SA
Temat
Powołanie Prezesa Zarządu Pfleiderer Group S.A. (Dyrektora Generalnego)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Pfleiderer Group SA („Spółka") informuje, że w dniu 07.11.2019 Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o powołaniu Pana Zbigniewa Prokopowicza do Zarządu Spółki jako Prezesa (Dyrektora Generalnego). Powołanie Pana Zbigniewa Prokopowicza wywiera skutek od dnia 8 listopada 2019 r.
Pan Zbigniew Prokopowicz ( urodzony w 1967 roku) jest absolwentem Uniwersytetu Paris Dauphine oraz MBA na Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. Studiował również na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie.
Pan Zbigniew Prokopowicz od 2016 do 2019 roku zajmował stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pfleiderer Group SA. W latach 2008-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polenergia SA. Od 2004 do 2008 roku zajmował stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polenergia SA. W latach 2004-2007 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej firmy Opoczno SA. W latach 2005-2008 sprawował funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej DGS SA i Prezesa Zarządu tej spółki. Zarządzał przedsiębiorstwami z różnych gałęzi przemysłu, w tym motoryzacyjnego, papierniczego, opakowań oraz energetycznego. Przed dołączeniem do Polenergii SA był Prezesem MondiPackaging (Anglo American Plc) w Polsce i Wielkiej Brytanii.
Pan Zbigniew Prokopowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem w żadnej spółce cywilnej lub innej spółce osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub innego podmiotu prawnego, który prowadziłby działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki. Pan Zbigniew Prokopowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Appointment of the President of Management Board of Pfleiderer
Group S.A. (Chief Executive Officer)


Current report no 46/2019


The Management Board of Pfleiderer Group S.A. (the "Company") hereby
informs that on 7 November 2019 the Supervisory Board of the Company
decided to appoint Mr. Zbigniew Prokopowicz to the Management Board of
the Company as the President of the Management Board (Chief Executive
Officer). The appointment of Mr. Zbigniew Prokopowicz takes effect from
8 November 2019.


Mr Zbigniew Prokopowicz (born in 1967) is a graduate of Paris-Dauphine
University and an MBA graduate of Paris Institute of Political Studies.
He also studied at the Main School of Planning and Statistics (at
present Warsaw School of Economics).


Mr Zbigniew Prokopowicz in the years 2016–2019 held the position of
Chairman of the Supervisory Board of Pfleiderer Group SA. In the years
2008-2016 was a President of Management Board of Polenergia SA. In the
years 2004–2008 he held the position of Chairman of the Supervisory
Board of Polenergia SA. In the years 2004–2007 he performed the function
of Chairman of the Supervisory Board of Opoczno SA. In the years
2005–2008 he was the Chairman of the Supervisory Board of DGS S.A. and
President of the Management Board thereof. He managed companies in
different industries, e.g. motorization, paper, packaging and energy.
Prior to joining Polenergia SA, he was the President of the Management
Board of Mondi Packaging (Anglo American Plc) in Poland as well as in
Great Britain.


Mr. Zbigniew Prokopowicz is not engaged in any activities competitive to
the business of the Company. He is not a partner in any partnership
under civil law or another type of partnership, or a member of a
governing body of an incorporated company or any other legal entity,
which would conduct activities competitive to the Company's business.
Mr. Zbigniew Prokopowicz has not been entered in the Register of
Insolvent Debtors maintained pursuant to the National Court Register Act.


This current report was prepared on the basis of § 5 item 5 of the
Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and
periodic information to be published by issuers of securities and
conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure
is required under the laws of a non-member state (Official Journal 2018,
item 757).


07.11.2019


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-07 NICO REINER CZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-07 KRZYSZTOF NOWAK PROKURENT
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki