REKLAMA
ZAGŁOSUJ

PEKABEX: wyniki finansowe

2021-11-29 18:52
publikacja
2021-11-29 18:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_Grupa_Kapitalowa_Pekabex_SA_Raport_kwartalny_Q3_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Dane skonsolidowane POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie z wyniku
I. Przychody ze sprzedaży 1 052 199 684 723 230 822 154 146
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 42 858 52 407 9 402 11 798
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 38 265 54 763 8 394 12 328
IV. Zysk (strata) netto 30 713 44 030 6 738 9 912
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 30 525 44 030 6 696 9 912
VI. Zysk na akcję (PLN) 1,23 1,79 0,27 0,40
VII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 1,23 1,79 0,27 0,40
VIII. Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,5585 4,4420
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (59 537) 22 259 (13 061) 5 011
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (19 335) (20 170) (4 242) (4 541)
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 47 865 5 470 10 500 1 231
XII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (31 007) 7 560 (6 802) 1 702
XIII. Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,5585 4,4420
XIV. Sprawozdanie z sytuacji finansowej stan na 30.09.2021 stan na 31.12.2020 stan na 30.09.2021 stan na 31.12.2020
XV. Aktywa 1 143 069 806 415 246 729 178 143
XVI. Zobowiązania długoterminowe 214 028 144 383 46 197 31 895
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 537 209 313 600 115 955 69 276
XVIII. Kapitał własny 391 832 348 433 84 576 76 971
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 366 894 344 513 79 193 76 105
XX. Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X 4,6329 4,5268
Dane jednostkowe POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie z wyniku
XXI. Przychody ze sprzedaży 13 228 11 446 2 902 2 577
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 607 5 289 1 230 1 191
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 15 950 6 470 3 499 1 457
XXIV. Zysk (strata) netto 14 988 5 239 3 288 1 179
XXV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 14 988 5 239 3 288 1 179
XXVI. Zysk na akcję (PLN) 0,61 0,21 0,13 0,05
XXVII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,61 0,21 0,13 0,05
XXVIII. Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,5585 4,4420
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 508) 11 371 (331) 2 560
XXX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (19 721) (21 046) (4 326) (4 738)
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 36 794 (3 832) 8 071 (863)
XXXII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 15 564 (13 508) 3 414 (3 041)
XXXIII. Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,5585 4,4420
XXXIV. Sprawozdanie z sytuacji finansowej stan na 30.09.2021 stan na 31.12.2020 stan na 30.09.2021 stan na 31.12.2020
XXXV. Aktywa 275 241 194 121 59 410 42 883
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 78 197 37 511 16 879 8 287
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 36 492 5 131 7 877 1 134
XXXVIII. Kapitał własny 160 552 151 479 34 655 33 463
XXXIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 160 552 151 479 34 655 33 463
XL. Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X 4,6329 4,5268
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr_Grupa Kapitałowa Pekabex SA Raport kwartalny Q3_2021.pdfQSr_Grupa Kapitałowa Pekabex SA Raport kwartalny Q3_2021.pdf QSr_Grupa Kapitałowa Pekabex SA Raport kwartalny Q3_2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu Robert Jędrzejowski
2021-11-29 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu Beata Żaczek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki