REKLAMA

PCC INTERMODAL S.A.: Powzięcie wiadomości o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)

2018-08-22 09:12
publikacja
2018-08-22 09:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2018
Data sporządzenia: 2018-08-22
Skrócona nazwa emitenta
PCC INTERMODAL S.A.
Temat
Powzięcie wiadomości o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje, że na podstawie komunikatu z 401 posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 21 sierpnia 2018 r. opublikowanego na stronie internetowej KNF w tym samym dniu oraz dostępnego na dzień niniejszego raportu bieżącego na stronie internetowej KNF (www.knf.gov.pl), Spółka powzięła wiadomość, że w dniu 21 sierpnia 2018 r. KNF podjęła decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). KNF określił termin zaprzestania podlegania przez Spółkę obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na dzień 11 września 2018 r.
Niezwłocznie po doręczeniu decyzji KNF Spółka zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) o ustanie uczestnictwa Spółki w KDPW oraz wycofanie z depozytu wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-22 Dariusz Stefański Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki