REKLAMA

PBS Finanse SA: wyniki finansowe

2023-09-29 17:15
publikacja
2023-09-29 17:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
śssf_pbs_finanse_s.a.-30.06.2023r_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_zarządu_i_pólrocze_30.06.23r_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
gpw_dobre_praktyki_pbf_2023_signed_1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_MSR_-_PBSFI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 175 140 38 30
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej -381 -280 -83 -60
III. Zysk [strata] przed opodatkowaniem 95 -386 21 -83
IV. Zysk [strata] netto z działalności kontynuowanej 95 -386 21 -83
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 283 -2 701 -278 -582
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 433 0 94 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -31 0 -7
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -850 -2 732 -184 -588
IX. Aktywa razem 10 757 10 102 2 417 2 158
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 043 1 567 459 335
XI. Zobowiązania długoterminowe 15 15 3 3
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 713 240 160 51
XIII. Kapitał własny ogółem 8 714 8 535 1 958 1 823
XIV. Kapitał podstawowy 29 266 29 266 6 576 6 253
XV. Liczba akcji w szt. 10 452 000 10 452 000 10 452 000 10 452 000
XVI. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [zł/EUR] 0,01 -0,04 0,00 -0,01
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję [zł/EUR] 0,83 0,82 0,19 0,17
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [zł/EUR] 0 0 0 0
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
śssf pbs finanse s.a.-30.06.2023r_signed.pdfśssf pbs finanse s.a.-30.06.2023r_signed.pdf Sprawozdanie za I półrocze 2023 r.
sprawozdanie zarządu i półrocze 30.06.23r_signed.pdfsprawozdanie zarządu i półrocze 30.06.23r_signed.pdf Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2023 r.
gpw_dobre_praktyki_pbf 2023_signed_1.pdfgpw_dobre_praktyki_pbf 2023_signed_1.pdf Informacja
Raport z przeglądu_MSR_- PBSFI.pdfRaport z przeglądu_MSR_- PBSFI.pdf Raport z przeglądu sprawozdania za I półrocze 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-29 Rafał Witasik Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki