0,0462 zł
-7,60% -0,0038 zł
PBG SA (PBG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_PBG_za_I_polrocze_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_skrocone_sprawozdanie_finansowe_spolki_PBG_SA_za_I_polrocze_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_PBG_SA_z_dzialalnosci_GK_PBG_za_I_polrocze_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_PBG_SA_z_dzialalnosci_spolki_PBG_SA_za_I_polrocze_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_ZA_o_rzetelnosci_sprawozdan_2019_09_30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_SSF_GK_PBG_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_JSF_PBG_SA_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_ZA_i_opinia_RN_dot._zastrzezen_JSF_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_ZA_i_opinia_RN_dot._zastrzezen_SSF_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowgo Grupy Kapitałowej PBG za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 roku
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 520 278 1 318 157 122 082 310 542
II. Zysk (strata) z działałalności operacyjnej (206 941) (61 359) (48 558) (14 455)
III. Zysk (strata) brutto (210 782) (39 120) (49 460) (9 216)
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynouwanej przypadający: (202 364) (53 317) (47 484) (12 561)
V. akcjonariuszom jednostki dominującej (68 511) (15 855) (16 076) (3 735)
VI. akcjonariuszom niekontrolującym (133 853) (20 499) (31 408) (4 818)
VII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający: (199 889) (48 854) (46 904) (11 509)
VIII. akcjonariuszom jednostki dominującej (66 036) (18 120) (15 495) (4 269)
IX. akcjonariuszom niekontrolującym (133 853) (20 449) (31 408) (4 818)
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
X. Całkowite dochody przypadające: (200 131) (38 874) (46 960) (9 158)
XI. akcjonariuszom jednostki dominującej (65 978) (18 438) (15 482) (4 344)
XII. akcjonariuszom niekontrolującym (134 153) (20 436) (31 479) (4 814)
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą
XIII. Zysk strata na jedną akcję zwykłą (0,08) (0,02) (0,02) (0,01)
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,08) (0,02) (0,02) (0,01)
XV. Średni kurs PLN/EUR x x 4,2880 4,2395
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
XVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (25 223) (84 216) (5 919) (19 840)
XVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 890 34 442 443 8 114
XVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 225 8 625 287 2 032
XIX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (22 108) (41 149) (5 188)) (9 694)
XX. Średni kurs PLN/EUR 4,2880 4,2395
XXI. Skosolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, dane na dzień: 30 czerwca 2019 31 grudnia 2018 30 czerwca 2019 31 grudnia 2018
XXII. Aktywa 1 527 900 1 566 608 355 326 375 604
XXIII. Zobowiązania długoterminowe 152 909 430 788 35 560 103 284
XXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 380 292 941 310 320 998 225 685
XXV. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży - - - -
XXVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (273 789) (207 918) (63 672) (49 850)
XXVII. Liczba akcji w szt. 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 818 420 313 804 855 565 818 420 313 804 855 565
XXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt. 818 420 313 804 855 565 818 420 313 804 855 565
XXX. Wartość księgowa na jedną akcję (0,33) (0,25) (0,08) (0,06)
XXXI. Kurs PLN/EUR na koniec okresu x x 4,2520 4,3000
Dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowgo spółki PBG S.A, za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 roku
Rachunek zysków i strat
XXXII. Przychody ze sprzedaży 43 667 27 722 10 183 6 539
XXXIII. Zysk (strata) z działałalności operacyjnej (23 454) (13 696) (5 470) (3 231)
XXXIV. Zysk (strata) brutto (93 003) (40 423) (21 689) (9 535)
XXXV. Zysk (strata) netto z działalności kontynouwanej (93 076) (39 297) (21 706) (9 269)
XXXVI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (93 076) (39 297) (21 706) (9 269)
XXXVII. Całkowite dochody ogółem (93 076) (39 297) (21 706) (9 269)
XXXVIII. Zysk strata na jedną akcję zwykłą (0,114) (0,049) (0,027) (0,012)
XXXIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,114) (0,049) (0,027) (0,012)
XL. Średni kurs PLN/EUR x x 4,2880 4,2395
Rachunek przepływów pieniężnych
XLI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 432) (1 647) (800) (389)
XLII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 370 34 990 786 8 253
XLIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 016) 439 (237) 103
XLIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 078) 33 781 (251) (7 968)
XLV. Średni kurs PLN/EUR x x 4,2880 4,2395
XLVI. Sprawozdanie sytuacji finansowej, dane na dzień: 30 czerwca 2019 31 grudnia 2018 30 czerwca 2019 31 grudnia 2018
XLVII. Aktywa 364 426 415 299 85 707 96 581
XLVIII. Zobowiązania długoterminowe 49 381 365 487 11 614 84 997
XLIX. Zobowiązania krótkoterminowe 609 622 251 460 143 373 58 479
L. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży - - - -
LI. Kapitał własny (294 577) (201 649) (69 280) (46 895)
LII. Liczba akcji w szt. 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
LIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 818 420 313 804 885 565 818 420 313 804 885 565
LIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt. 818 420 313 804 885 565 818 420 313 804 885 565
LV. Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR (0,360) (0,251) (0,85) (0,058)
LVI. Kurs PLN/EUR na koniec okresu 4,2520 4,3000


Powyższe dane finansowe narastająco za I półrocze 2019 roku zostały
przeliczone na EUR wg następujących zasad:- poszczególne
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej- według średniego kursu NPB
ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2019 roku- 4,2520 PLN/EUR (na dzień 31
grudnia 2018 roku- 4,3000)-poszczególne pozycji rachunku zysków i
strat oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych- według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na
ostatni dzień każdego miesiąca obrotowego: od 1 stycznia 2019 roku do 30
czerwca 2019 roku - 4,2880 PLN/EUR ( dla okresu od 1stycznia 2018 roku
do 30 czerwca 2018 roku 4,2395).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PBG za I półrocze 2019 roku.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PBG za I półrocze 2019 roku.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PBG za I półrocze 2019 roku.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki PBG SA za I półrocze 2019 roku.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki PBG SA za I półrocze 2019 roku.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki PBG SA za I półrocze 2019 roku.
Sprawozdanie Zarządu PBG SA z działalności GK PBG za I półrocze 2019 roku.pdfSprawozdanie Zarządu PBG SA z działalności GK PBG za I półrocze 2019 roku.pdf Sprawozdanie Zarządu PBG SA z działalności GK PBG za I półrocze 2019 roku.
Sprawozdanie Zarządu PBG SA z działalności spółki PBG SA za I półrocze 2019 roku.pdfSprawozdanie Zarządu PBG SA z działalności spółki PBG SA za I półrocze 2019 roku.pdf Sprawozdanie Zarządu PBG SA z działalności Spółki PBG SA za I półrocze 2019 roku.
Oświadczenie ZA o rzetelności sprawozdań 2019 09 30.pdfOświadczenie ZA o rzetelności sprawozdań 2019 09 30.pdf Oświadczenie Zarządu PBG SA w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych za I półrocze 2019 roku.
Raport biegłego SSF GK PBG I półrocze 2019.pdfRaport biegłego SSF GK PBG I półrocze 2019.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK PBG za I półrocze 2019 roku.
Raport biegłego JSF PBG SA I półrocze 2019.pdfRaport biegłego JSF PBG SA I półrocze 2019.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki PBG SA za I półrocze 2019 roku.
Oświadczenie ZA i opinia RN dot. zastrzeżeń JSF I półrocze 2019.pdfOświadczenie ZA i opinia RN dot. zastrzeżeń JSF I półrocze 2019.pdf Stanowisko Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską do sprawozdań Spółki PBG SA za I półrocze 2019 roku
Oświadczenie ZA i opinia RN dot. zastrzeżeń SSF I półrocze 2019.pdfOświadczenie ZA i opinia RN dot. zastrzeżeń SSF I półrocze 2019.pdf Stanowisko Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską do sprawozdań finansowych GK PBG za I półrocze 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Wojciech Komer osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdań finansowych Wojciech Komer
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.