REKLAMA

Obowiązki podatkowe i księgowe w styczniu 2022 r. Kalendarium najważniejszych dat

Ewelina Czechowicz2021-12-31 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2021-12-31 06:00
Obowiązki podatkowe i księgowe w styczniu 2022 r. Kalendarium najważniejszych dat
Obowiązki podatkowe i księgowe w styczniu 2022 r. Kalendarium najważniejszych dat
/ Shutterstock

Prowadząc działalność gospodarczą, trzeba pamiętać o ważnych terminach i wypełnianiu obowiązków względem urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy zapłacie podatków i opłat lokalnych. Wskazujemy najważniejsze terminy, które przypadają w styczniu 2022 r., oraz informujemy o istotnych zmianach w prawie, które wchodzą w życie.

Od nowego roku zaczną obowiązywać nowe przepisy podatkowe, w życie wejdzie "Polski ład". Zmieni się też wiele kwestii dotyczących ubezpieczenia społecznego.

Katalog najważniejszych zmian wprowadzonych przez "Polski ład"

Najważniejsze ze zmian, jakie wprowadza "Polski ład" to:

 1. podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł; (od 1 stycznia 2022 r.  kwota  wolna od podatku w Polsce będzie porównywalna do tej w krajach europejskich.  Wzrośnie z aktualnych 8 000 zł do kwoty 30 000 zł.)
 2. podwyższenie pierwszego progu podatkowego do 120 000 złWysokość progu podatkowego od 1 stycznia 2021 r. zostanie podniesiona z 85 tys. do 120 tys. zł. Dochody objęte stawką 32 proc. będą dotyczyć tylko tych uzyskanych powyżej 120 tys. zł
 3. rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o określone przychody, w tym o przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przychody podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej oraz przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich;
 4. wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej;
 5. zastąpienie prawa podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko (dzieci) do wspólnego opodatkowania się z dzieckiem możliwością odliczenia od podatku przez taką osobę kwoty 1500 zł;
 6.  pozostawienie opodatkowania dochodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 7. zniesienie prawa podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnika podatku dochodowego od osób prawnych do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 8. zmianę zasad ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne
 9.  likwidację prawa podatnika do odliczenia kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej (pobranej przez płatnika) w roku podatkowym od kwoty należnego za ten rok podatku dochodowego od osób fizycznych albo zryczałtowanego podatku dochodowego  od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 10. wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego (od osób prawnych) w wysokości 10% podstawy opodatkowania;
 11. ustanowienie zasad opodatkowania spółki holdingowej;
 12. wprowadzenie instytucji tymczasowego zajęcia nieruchomości;
 13.  wprowadzenie instytucji porozumienia inwestycyjnego;
 14. wprowadzenie zasady, że stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyć wyłącznie tych podatników, którzy kontynuują stosowanie tej formy opodatkowania po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po tym dniu i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu;
 15. ustanowienie zasad opodatkowania w grupie VAT
 16. wprowadzenie instytucji nabycia sprawdzającego;
 17. ustanowienie abolicji podatkowej dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne poprzez wprowadzenie przejściowego ryczałtu od dochodów w wysokości 8% podstawy opodatkowania
 18. ograniczenie pracy na czarno

Wymiar czasu pracy w styczniu

Wymiar pracy w styczniu 2022 r. wynosi 152 dni. W tym miesiącu będziemy pracować najkrócej, bo tylko 19 dni.

Wyższe wynagrodzenie minimalne

Od 1 stycznia 2022 r. wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia i wyniesie ona 3010 zł. Wzrośnie również minimalna stawka godzinowa zleceniobiorców i osób świadczących usługi - w 2022 r. wyniesie 19,70 zł.

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych od stycznia 2022 r.

Najważniejsze zmiany, na jakie trzeba się przygotować to:

 1. Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia - Już nie dostaniesz pół roku chorobowego po utracie pracy
 2. Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
 3. Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu do 80 %
 4. Zmiany dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2022 r.
 5. Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży

Terminy podatkowe w styczniu 2022 r.

5.01.2022 (środa)

Do środy 5 stycznia 2022 r. podatnicy mają czas na złożenie:

 • deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za grudzień 2021 r.

6.01.2022 (czwartek)

Święto Trzech Króli jest dniem wolnym od pracy.

7.01.2022 (piątek)

Do 7 stycznia 2022 r. należy:

 • Dokonać wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej ( Osoby prawne, które dokonują wypłaty należności z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach są zobowiązane do wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych oraz do sporządzenia informacji dla podatników i urzędów skarbowych. W przypadku polskiego rezydenta płatnik ma obowiązek wpłaty podatku oraz sporządzenia deklaracji CIT-7 w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał zryczałtowany podatek, i przesyłania jej do podatnika.)
 • Dokonać wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2021 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7Złożyć deklarację o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ i PIT-NZS) za grudzień 2021 r. oraz wpłacić podatek należny wynikający z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do grudnia 2021 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w grudniu 2021 r.
 • Złożyć deklarację o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za grudzień 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • złożyć zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2021 r. ( Obowiązek przekazywania informacji INTRASTAT ciąży na przedsiębiorcach, którzy osiągną ustalone i ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości w ramach obrotu towarowego z państwami członkowskimi Unii. W przypadku przywozu towarów należy złożyć zgłoszenie INTRASTAT w przywozie, a w przypadku wywozu towarów zgłoszenie INTRASTAT w wywozie. Zgłoszenia INTRASTAT należy dokonać w formie elektronicznej.)

10.01.2022 (poniedziałek)

W tym dniu przypada obowiązek:

 • zapłaty składek ZUS za grudzień 2021 r. przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie, to ostatni miesiąc kiedy składki zostaną zapłacone w wysokości takiej jak w grudniu. Kolejne składki do ZUS będą opłacane na nowych zasadach.

17.01.2022 (poniedziałek)

To dzień kiedy należy:

 • zapłacić składki za grudzień grudzień 2021 r. , obowiązek ten dotyczy pozostałych płatników składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • zapłacić podatek leśny za styczeń 2022 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej (Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej oraz jednostki organizacyjne: Agencji Nieruchomości Rolnych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są zobowiązane do opłacania podatku leśnego w comiesięcznych ratach do 15-go dnia każdego miesiąca. Podatek ma być wpłacany na rachunek budżetu właściwej gminy.)
 • złożyć deklarację na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • dokonać wpłat do PPK

20.01.2022 (czwartek)

W tym dniu przypada termin:

 • wpłaty za grudzień 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłaty za grudzień 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłaty za  grudzień 2021 r. lub ostatni kwartał 2021 r. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
 • wpłaty za grudzień 2021 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
 • wpłaty na PFRON za grudzień 2021 r.
 • złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16/PIT16-S), a w przypadku przejścia z tej formy opodatkowania na inną: oświadczenia o wyborze podatku liniowego (ryczałtu ewidencjonowanego) lub zawiadomienia o rezygnacji z karty (w razie wyboru skali podatkowej)
 • złożenia deklaracji PIT-6 do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych za 2022 r.

25.01.2022 (wtorek)

To ostatni dzień na:

 • zapłatę podatku VAT za grudzień 2021 r.
 •  złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za grudzień 2021 r.
 •  przesłanie pliku JPK_V7M za grudzień 2021 r.

Podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT są obowiązani przesyłać do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję JPK_VAT łącznie z deklaracją podatkową (JPK_V7M), za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

 • przesłanie pliku JPK_V7K za grudzień 2021 r. (część ewidencyjna i deklaracyjna)
 • wpłatę podatku akcyzowego za grudzień 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 •  przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za grudzień 2021 r.

Informację podsumowującą na formularzu VAT-UE składają wszyscy zarejestrowani do celów VAT UE podatnicy, u których występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, bez względu na wysokość obrotów uzyskanych z tego tytułu. Informacje podsumowujące składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania czynności skutkujących obowiązkiem złożenia informacji.

 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień 2021 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za grudzień 2021 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za grudzień 2021 r.

31.01.2022 (poniedziałek)

W ostatnim dniu stycznia przypada wiele obowiązków, są to:

Złożenie do Urzędu skarbowego PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/11A

Do końca stycznia należy sporządzić i przekazać do urzędu skarbowego:

 • PIT-11 - informacja przygotowywana przez płatników dokonujący wypłat, w przypadku których ustawodawca przewidział zaliczkowy pobór podatku
 • PIT-8C - informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
 • PIT-R - informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
 • PIT-40A/11A - roczne obliczenie podatku przez organ rentowy lub informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego

Ponadto do 31 stycznia trzeba dokonać:

 • wpłaty podatku od nieruchomości za styczeń 2022 r. przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej (Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej oraz jednostki organizacyjne: Agencji Nieruchomości Rolnych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są zobowiązane do opłacania podatku od nieruchomości w comiesięcznych ratach do 15-go dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. Podatek ma być wpłacany na rachunek budżetu właściwej gminy.)

Do 31 stycznia podatnicy mają też czas na:

 • złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia o wyborze na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2025 r. opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek - o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2021 r. (PIT-16A)

Podatnicy płacący podatek dochodowy w formie karty podatkowej są zobowiązany po upływie roku podatkowego złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach w terminie do 31 stycznia. Deklarację taką składa się na formularzu PIT-16A.

 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o zaliczkach na podatek dochodowy za 2021 r. (PIT-4R)
 •  złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2021 r. (PIT-8AR)
 •  złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie do urzędu skarbowego deklaracji CIT-6AR przez: 
 1. spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w 2021 r.,
 2.  spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 •  złożenie do urzędu skarbowego przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji CIT-11R za 2021 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
 • złożenie do urzędu skarbowego przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od:
 1. należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6, art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop za 2021 r. (CIT-10Z),
 2.  dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o pdop, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2021 r. (CIT-6R)
 • przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w październiku 2021 r.
 • złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w październiku 2021 r.

Ponadto do 31 stycznia 2021 r. trzeba:

 1. przekazać do ZUS informację o danych za 2021 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
 2. przekazać do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za grudzień 2021 r.
 3. poinformować pracowników przez pracodawcę so odstąpieniu od tworzenia ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego (o ile podjął taką decyzję) w pierwszym miesiącu 2022 r.

Tarcza antykryzysowa

Od 17 stycznia przedsiębiorcy o kodach PKD 

 • 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje),
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS.  

 Od 17 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy będą mogli złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za grudzień 2021 r. (RDZ-B7). Najpóźniej wniosek powinien trafić do ZUS do 28 lutego 2022 r. Wnioski będzie można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Aby skorzystać z oferowanego wsparcia przedsiębiorca musi przekazać dokumenty rozliczeniowe za grudzień 2021 r. do 28 lutego 2022 r., chyba że jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów.

 •  17 stycznia 2022 r. wniosek o świadczenie postojowe 

Od 17 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie sześć razy. Wniosek o to świadczenie (RSP-DD7 ) będzie można złożyć najwcześniej 17 stycznia 2022 r. a najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. 

Przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenie postojowe jednokrotnie, jeśli na 31 marca 2021 r. rodzaj przeważającej działalności wg PKD był oznaczony kodem:

 • 47.41.Z – sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.42.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.43.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.51.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.52.Z – sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.53.Z – sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.54.Z – sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.59.Z – sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.64.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.65.Z – sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.75.Z – sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.77.Z – sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 77.29.Z – wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
 • 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 96.02.Z – fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,
 • 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie dwukrotnie, jeśli na 31 marca 2021 r. rodzaj przeważającej działalności wg PKD był oznaczony kodem:

 • 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie czterokrotnie, jeśli na 31 marca 2021 r. rodzaj przeważającej działalności wg PKD był oznaczony kodem:

 • 91.02.Z – działalność muzeów.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie pięciokrotnie, jeśli na 31 marca 2021 r. rodzaj przeważającej działalności wg PKD był oznaczony kodem:

 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 51.10.Z – transport lotniczy pasażerski,
 • 52.23.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
 • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • 55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
 • 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.12.Z – działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów,
 • 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • 74.20.Z – działalność fotograficzna,
 • 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
 • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • 85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • 85.59.A – nauka języków obcych,
 • 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 86.10.Z – w zakresie działalności leczniczej pole-gającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
 • 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
 • 86.90.D – działalność paramedyczna,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,
 • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych,
 • 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,
 • 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
 • 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.Przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie sześciokrotnie, jeśli na 31 marca 2021 r. rodzaj przeważającej działalności wg PKD był oznaczony kodem:
 • 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje),
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Nowe ulgi podatkowe będą miały wpływ na wysokość pensji. Te wnioski powinni złożyć pracownicy w 2022 roku

Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (2)

dodaj komentarz
jas2
Wymiar pracy w styczniu 2022 r. wynosi 152 dni.

To najgorsza wiadomość. :(
jarof1
Wymiar pracy w styczniu (152 dni) ma swoje plusy - nie będziemy wiedzieć co robić z kasą...
Ale z drugiej strony szybciej wskoczymy w drugi próg podatkowy...
Dla nieuważnego autora tekstu - wszystkiego najlepszego w Nowym Roku i może warto czytać tekst przed powieszeniem go na portalu :)

Powiązane: Kwota wolna od podatku

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki