REKLAMA

ORZEŁ BIAŁY S.A.: wyniki finansowe

2021-11-22 00:07
publikacja
2021-11-22 00:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ob_qsr_iii_kw_2021_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 468 048 368 357 102 676 82 926
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 75 380 39 972 16 536 8 999
III. Zysk (strata) netto ze sprzedaży 55 279 25 493 12 127 5 739
IV. Zysk (strata) brutto 55 067 28 489 12 080 6 414
V. Zysk (strata) netto 44 051 22 688 9 663 5 108
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 097 104 146 -2 434 23 446
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 068 -2 068 -4 402 -466
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 163 -46 122 -913 -10 383
IX. Przepływy pieniężne netto razem -35 328 55 956 -7 749 12 597
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR) 2,65 1,36 0,58 0,31
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR) 2,65 1,36 0,58 0,31
XII. Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku) 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XIII. Aktywa,razem 468 787 414 547 101 187 89 830
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 96 588 91 949 20 848 19 925
XV. Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw) 15 308 15 800 3 304 3 424
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw) 59 984 57 164 12 947 12 387
XVII. Kapitał własny 372 199 322 598 80 338 69 905
XVIII. Kapitał zakładowy 7 160 7 160 1 545 1 552
XIX. Liczba akcji na koniec okresu w szt. 16 650 649 16 650 649 16 650 649 16 650 649
XX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt. 16 650 649 16 650 649 16 650 649 16 650 649
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 22,35 19,37 4,82 4,20
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 22,35 19,37 4,82 4,20
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF:
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 461 821 363 927 101 310 81 929
XXIV. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 74 345 39 245 16 309 8 835
XXV. Zysk (strata) netto ze sprzedaży 56 600 26 514 12 416 5 969
XXVI. Zysk (strata) brutto 56 269 28 654 12 344 6 451
XXVII. Zysk (strata) netto 45 266 22 903 9 930 5 156
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 968 103 266 -1 529 23 248
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 928 -1 353 -862 -305
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 163 -46 122 -913 -10 383
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem -15 059 55 791 -3 304 12 560
XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR) 2,72 1,38 0,60 0,31
XXXIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR) 2,72 1,38 0,60 0,31
XXXIV. Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku) 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XXXV. Aktywa,razem 455 923 388 689 98 410 84 227
XXXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 94 109 87 692 20 313 19 002
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw) 14 697 15 176 3 172 3 289
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw) 58 604 54 036 12 650 11 709
XXXIX. Kapitał własny 351 814 300 997 75 938 65 224
XL. Kapitał zakładowy 7 160 7 160 1 545 1 552
XLI. Liczba akcji na koniec okresu w szt. 16 650 649 16 650 649 16 650 649 16 650 649
XLII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt. 16 650 649 16 650 649 16 650 649 16 650 649
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 21,13 18,08 4,56 3,92
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 21,13 18,08 4,56 3,92


Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego
przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,5208
zł/EUR.Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień
okresu porównywalnego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na koniec
ostatniego roku tj. kurs 4,6148 zł/EUR.Do przeliczenia
danych rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres
bieżący przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna
kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie, tj. kurs 4,5472 zł/EUR.Do przeliczenia danych
rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres
porównywalny przyjęto średni kurs EURO, obliczony jako średnia
arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
w danym okresie, tj. kurs 4,4413 zł/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ob_qsr_iii kw_2021_signed.pdfob_qsr_iii kw_2021_signed.pdf Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej za III kwartał 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-22 Konrad Sznajder Prezes Zarządu
2021-11-22 Sławomir Czeszak Wiceprezes Zarządu
2021-11-22 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki