REKLAMA

OPTEAM S.A.: wyniki finansowe

2021-09-23 17:12
publikacja
2021-09-23 17:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
01_SF_RAPORT_GK_OPTeam_S_A__za_I_polrocze_2021_vESPI_DR_JB_TO.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_-_Skonsolidowany_raport_polroczny_2021-v1_podpis.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAPORT_BR_30.06.2021_GK_OPTEAM_skons..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAPORT_BR_30.06.2021_OPTEAM_jedn..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Wybrane dane finansowe śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów 33 129 20 664 7 286 4 653
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 085 -1 350 459 -304
III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 2 110 -1 778 464 -400
IV. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy, w tym: 2 052 -1 692 451 -381
V. Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2 376 -1 652 523 -372
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 093 2 540 808 572
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 79 775 -681 17 637 -153
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -94 101 -90 -20 694 -20
IX. Środki pieniężne netto i ich ekwiwalenty na koniec okresu 9 666 2 903 2 126 654
X. Zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN / EUR) 0,30 -0,22 0,07 -0,05
XI. Stan na 30.06.2021 r. Stan na 31.12.2020 r. Stan na 30.06.2021 r. Stan na 31.12.2020 r.
XII. Aktywa razem 80 624 173 798 17 834 37 661
XIII. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy 7 321 8 495 1 619 1 841
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy 13 435 13 428 2 972 2 910
XV. Kapitał własny, w tym: 59 868 151 875 13 243 32 910
XVI. Kapitał własny przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 59 868 151 945 13 243 32 926
XVII. Kapitał akcyjny 787 787 174 171
XVIII. Średnia ważona liczba akcji w szt. 7 871 166 7 401 162 7 871 166 7 401 162
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą(PLN/ EUR) 7,61 20,53 1,68 4,45
XX. Wybrane dane finansowe śródrocznego sprawozdania finansowego za okres sześciu miesięcy 2021 roku OPTeam S.A. Za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 Za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 Za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 Za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów 33 269 20 739 7 316 4 670
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 175 -1 218 698 -274
XXIII. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 3 201 -1 646 704 -371
XXIV. Zysk (strata) netto 3 143 -1 560 691 -351
XXV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 403 2 708 968 610
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 76 459 -708 16 815 -159
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -94 101 -90 -20 694 -20
XXVIII. Środki pieniężne netto i ich ekwiwalenty na koniec okresu 6 205 2 801 1 365 631
XXIX. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,40 -0,21 0,09 -0,05
XXX. Stan na 30.06.2021 r. Stan na 31.12.2020 r. Stan na 30.06.2021 r. Stan na 31.12.2020 r.
XXXI. Aktywa razem 81 075 174 111 17 934 37 729
XXXII. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy 7 321 8 495 1 619 1 841
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy 12 952 13 503 2 865 2 926
XXXIV. Kapitał własny 60 802 152 113 13 449 32 962
XXXV. Kapitał akcyjny 787 787 174 171
XXXVI. Średnia ważona liczba akcji w szt. 7 871 166 7 401 162 7 871 166 7 401 162
XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą(PLN/ EUR) 7,72 20,55 1,71 4,45
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
01_SF RAPORT GK OPTeam S A za I półrocze 2021_vESPI_DR JB TO.pdf01_SF RAPORT GK OPTeam S A za I półrocze 2021_vESPI_DR JB TO.pdf
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU - Skonsolidowany raport półroczny 2021-v1_podpis.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU - Skonsolidowany raport półroczny 2021-v1_podpis.pdf
RAPORT BR_30.06.2021 GK OPTEAM_skons..pdfRAPORT BR_30.06.2021 GK OPTEAM_skons..pdf
RAPORT BR_30.06.2021 OPTEAM_jedn..pdfRAPORT BR_30.06.2021 OPTEAM_jedn..pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-23 Tomasz Ostrowski Prezes Zarządu
2021-09-23 Jacek Błahut Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki