REKLAMA

ODLEWNIE: wyniki finansowe

2022-11-10 07:47
publikacja
2022-11-10 07:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_OPSA_2022-09-30_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_OPSA_2022-09-30_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 221 089 160 068 47 161 35 114
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 29 271 18 119 6 244 3 975
III. Zysk/strata brutto 31 116 18 499 6 637 4 058
IV. Zysk/strata netto 24 707 14 311 5 270 3 139
V. Aktywa (stan na koniec okresu) 161 068 137 220 33 075 29 618
VI. Kapitał własny (stan na koniec okresu) 114 043 92 673 23 418 20 003
VII. Kapitał zakładowy (stan na koniec okresu) 30 164 30 164 6 194 6 511
VIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (stan na koniec okresu) 47 025 44 547 9 656 9 615
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 33 024 33 167 6 781 7 159
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 316 19 523 1 774 4 283
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 750 -6 765 -2 506 -1 484
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 261 -5 326 -1 762 -1 168
XIII. Przepływy pieniężne netto -11 695 7 432 -2 495 1 630
XIV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych na koniec kwartału (w szt.) 20 109 621 20 109 621 20 109 621 20 109 621
XV. Liczba akcji ( w szt.) na koniec okresu 20 109 621 20 109 621 20 109 621 20 109 621
XVI. Zanualizowany zysk / strata na jedną akcję w zł/EUR (zysk zanualizowany/ średnia ważona liczba akcji) 1,51 0,83 0,32 0,18
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR (kapitał własny/ liczba akcji) 5,67 4,61 1,16 0,99


Do przeliczenia wybranych danych finansowych
zaprezentowanych w raporcie Spółki za 3 kwartały 2022 r. i danych
porównawczych za 3 kwartały 2021 r. przyjęto:-   
dla pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych  średni kurs dla waluty EUR obliczony jako średnia
arytmetyczna  średnich kursów ogłoszonych  przez NBP na ostatni dzień
każdego miesiąca od stycznia do września danego roku, tj.: 1
EUR = 4,6880 PLN  dla III kw. 2022 r. 1 EUR
= 4,5585 PLN  dla III kw. 2021 r.-   
dla pozycji bilansowych  przyjęto średni kurs NBP dla waluty EUR
obowiązujący na dzień bilansowy, tj.: 1 
EUR  =  4,8698 PLN na dzień  30.09.2022 r.   -  tabela NBP nr
190/A/NBP/2022 z dnia  30.09.2022 r.1  EUR 
=  4,6329 PLN na dzień  30.09.2021 r.   -  tabela NBP nr 190/A/NBP/2021
z dnia  30.09.2021 r.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF_OPSA_2022-09-30_pl.xhtmlSF_OPSA_2022-09-30_pl.xhtml SF_za_3_kw_2022
SF_OPSA_2022-09-30_pl.xhtml.XAdESSF_OPSA_2022-09-30_pl.xhtml.XAdES SF_za_3_kw_2022_podpisy

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-10 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2022-11-10 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki