REKLAMA

ODLEWNIE: wyniki finansowe

2021-05-17 17:28
publikacja
2021-05-17 17:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Informacja_Dodatkowa_1kw_2021r-sig-sig-sig.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 49 911 44 516 10 916 10 126
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 712 5 137 1 468 1 168
III. Zysk (strata) brutto 7 052 6 214 1 542 1 413
IV. Zysk (strata) netto 5 511 4 968 1 205 1 130
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 962 5 358 2 398 1 219
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 684 -2 316 -806 -527
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 144 -3 260 31 -742
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 7 422 -218 1 623 -50
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 129 045 117 554 27 690 25 823
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 39 233 35 775 8 419 7 859
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 142 23 671 6 253 5 200
XII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 89 812 81 779 19 272 17 964
XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 164 30 996 6 473 6 809
XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 109 621 19 654 121 20 109 621 19 654 121
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,72 0,86 0,16 0,19
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,47 4,12 0,96 0,91
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-17 Zbigniew Ronduda Prezes Zarzadu
2021-05-17 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2021-05-17 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 52 666 51 022 55 177
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 548 153 248
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 48 997 49 897 53 436
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 121 972 1 493
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 121 972 1 492
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1
II. Aktywa obrotowe 76 379 59 501 61 620
1. Zapasy 17 193 16 394 14 377
2. Należności krótkoterminowe 29 083 21 738 26 824
2.1. Od jednostek powiązanych 54 19 30
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 29 029 21 719 26 794
3. Inwestycje krótkoterminowe 28 423 21 021 18 897
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 28 423 21 021 18 897
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28 423 21 021 18 897
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 680 348 1 522
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
III. Akcje (udziały) własne 416 757
A k t y w a r a z e m 129 045 110 939 117 554
PASYWA
I. Kapitał własny 89 812 84 717 81 779
1. Kapitał zakładowy 30 164 30 996 30 996
2. Kapitał zapasowy 36 415 35 999 26 250
3. Kapitał z aktualizacji wyceny -37 -37 -55
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 3 890 3 890 784
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 13 869 18 836
6. Zysk (strata) netto 5 511 13 869 4 968
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39 233 26 222 35 775
1. Rezerwy na zobowiązania 6 582 5 570 6 864
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 366 1 242 1 261
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4 013 3 963 4 895
a) długoterminowa 2 626 2 626 2 621
b) krótkoterminowa 1 387 1 337 2 274
1.3. Pozostałe rezerwy 1 203 365 708
długoterminowe
a) krótkoterminowe 1 203 365 708
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek
2. Zobowiązania krótkoterminowe 29 142 17 281 23 671
2.1. Wobec jednostek powiązanych 177 18 12
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.2. Wobec pozostałych jednostek 28 515 17 263 23 110
2.3. Fundusze specjalne 450 549
3. Rozliczenia międzyokresowe 3 509 3 371 5 240
Ujemna wartość firmy
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 509 3 371 5 240
a) długoterminowe 1 740 1 943 2 277
b) krótkoterminowe 1 769 1 428 2 963
P a s y w a r a z e m 129 045 110 939 117 554
Wartość księgowa 89 812 84 301 81 022
Liczba akcji (w szt.) 20 109 621 20 109 621 19 654 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,47 4,19 4,12
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)


Wartość księgową na jedną akcję w wysokości
4,47 zł wyliczono dzieląc wartość kapitału własnego na dzień 31.03.2021
wynoszącego 89 812 przez liczbę akcji zwykłych występujących na dzień
31.03.2021 tj. 20 109 621 sztuk.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
1. Należności warunkowe 4 026 4 175 3 261
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 4 026 4 175 3 261
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych 4 026 4 175 3 261
2. Zobowiązania warunkowe 35 428 35 397 39 839
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 35 428 35 397 39 839
udzielonych gwarancji i poręczeń
- weksle in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych 10 228 10 197 14 639
- weksle własne in blanco zabezpieczające umowy kredytowe zawarte z bankami 13 200 13 200 13 200
- notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji zabezpieczające umowę kredytową z bankiem 12 000 12 000 12 000
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 39 454 39 572 43 100
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 49 911 44 516
- od jednostek powiązanych 31 33
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 49 713 44 369
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 198 147
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 40 284 35 167
- jednostkom powiązanym 45 31
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 39 874 35 083
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 410 84
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9 627 9 349
IV. Koszty sprzedaży 1 072 1 095
V. Koszty ogólnego zarządu 2 336 2 920
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 6 219 5 334
VII. Pozostałe przychody operacyjne 545 1 133
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Dotacje 467 738
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 6 168
3. Inne przychody operacyjne 72 227
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 52 1 330
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 30
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 318
3. Inne koszty operacyjne 22 12
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 712 5 137
X. Przychody finansowe 346 1 116
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 1
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 346 1 115
XI. Koszty finansowe 6 39
1. Odsetki w tym: 6 39
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 7 052 6 214
XIII. Podatek dochodowy 1 541 1 246
a) część bieżąca 1 566 1 461
b) część odroczona -25 -215
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 5 511 4 968
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 14 411 16 948
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 941 148 19 790 532
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,72 0,86
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 84 717 76 896 76 896
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 84 717 76 896 76 896
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 30 996 30 996 30 996
1.1. Zmiany kapitału zakładowego -832
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
a) zmniejszenia (z tytułu) 832
- umorzenia akcji (udziałów) 832
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 30 164 30 996 30 996
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 35 999 26 250 26 250
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 416 9 749
a) zwiększenia (z tytułu) 416 9 749
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- umorzenia udziałów(akcji) poniżej wartości nominalnej 416
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 9 610
- dywidenda przypadająca na akcje własne 139
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 36 415 35 999 26 250
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -37 30 30
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -67 -85
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) 67 85
zbycia środków trwałych
- różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego 67 85
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -37 -37 -55
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 3 890 784 784
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 3 106
a) zwiększenia (z tytułu) 4 060
- z podziału zysku na zakup akcji własnych 3 000
- z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników 960
- z podziału zysku na wsparcie związane z pandemią COVID-19 100
b) zmniejszenia (z tytułu) 954
- wypłata jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki 954
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 3 890 3 890 784
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 13 869 18 836 18 836
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 13 869 18 836 18 836
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 13 869 18 836 18 836
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 18 836
- przeznaczenia na kapitał zapasowy 9 610
- przeznaczenia na kapitał rezerwowy 4 060
- przeznaczenia na wypłatę dywidendy 5 027
- dywydenda przypadająca na akcje własne 139
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 13 869 18 836
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 13 869 18 836
6. Wynik netto 5 511 13 869 4 968
a) zysk netto 5 511 13 869 4 968
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 89 812 84 717 81 779
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 89 812 84 717 81 779
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 5 511 4 968
II. Korekty razem 5 451 390
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 2 491 2 685
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 21
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5 38
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 30
5. Zmiana stanu rezerw 1 012 284
6. Zmiana stanu zapasów -800 244
7. Zmiana stanu należności -7 345 -7 017
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11 559 5 532
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 194 -1 711
10. Inne korekty -328 335
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 10 962 5 358
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
I. Wydatki 3 684 2 316
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 684 2 316
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 684 -2 316
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 149 187
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
1. Inne wpływy finansowe 149 187
II. Wydatki 5 3 447
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 3 409
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2. Odsetki 5 38
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 144 -3 260
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 7 422 -218
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7 401 -218
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -21
F. Środki pieniężne na początek okresu 20 948 19 115
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 28 370 18 897
- o ograniczonej możliwości dysponowania 130 249
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacja_Dodatkowa_1kw_2021r-sig-sig-sig.pdfInformacja_Dodatkowa_1kw_2021r-sig-sig-sig.pdf Informacja dodatkowa za I kw. 2021 r.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki