NETMEDIA S.A.: wyniki finansowe

2019-05-24 15:23
publikacja
2019-05-24 15:23
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
2019-05-24_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_Komitetu_Audytu.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
2019-05-24_Ocena_Rady_Nadzorczej_sprawozdan_rocznych_za_2018_r..pdf  (KOREKTA RAPORTU)
RS_2018_GK_Netmedia_korekta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
Dane finansowe dotyczące rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Netmedia za okres kończący się 31 grudnia 2018 roku wraz z danymi porównawczymi
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 531 659 272 908 124 600 64 294
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 796 11 245 4 171 2 649
III. EBITDA 19 807 13 587 4 642 3 201
IV. Zysk (strata) brutto 15 889 5 908 3 724 1 392
V. Zysk (strata) netto 11 877 6 670 2 784 1 571
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 8 155 4 522 1 911 1 065
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 315 7 675 3 824 1 808
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 806 -12 708 -892 -2 994
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 788 7 778 -3 935 1 832
X. Przepływy pieniężne netto razem -4 279 2 745 -1 003 647
XI. Aktywa razem 178 120 173 498 41 423 41 597
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 75 469 71 415 17 551 17 122
XIII. Zobowiązania długoterminowe 8 603 14 528 2 001 3 483
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 66 866 56 887 15 550 13 639
XV. Kapitał własny 102 651 102 083 23 872 24 475
XVI. Kapitał zakładowy 824 925 192 222
XVII. Liczba akcji (szt.) – średnioważona * 8 244 072 9 254 115 8 244 072 9 254 115
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) * 1,40 0,72 0,33 0,17
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) * 1,40 0,72 0,33 0,17
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) * 12,45 11,03 2,90 2,64
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) * 12,45 11,03 2,90 2,64
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00


Do przeliczenia danych
bilansowych na euro zastosowano kurs średni NBP z dnia bilansowego
(4,1709 PLN/EUR dla 31.12.2017 i 4,3000 PLN/EUR dla 31.12.2018). Do
przeliczenia danych z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych zastosowano średni roczny kurs NBP (4,2447 PLN/EUR dla 2017
roku i 4,2669 PLN/EUR dla 2018 roku).


* Dnia 31 października 2018 r. Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego Emitenta poprzez umorzenie
1.010.043 akcji własnych stanowiących 10,91% kapitału zakładowego i
głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje zostały nabyte przez Emitenta w
ramach przeprowadzonego skupu akcji własnych. Przed umorzeniem kapitał
zakładowy składał się z 9.254.115 akcji, natomiast po umorzeniu liczba
akcji spadła do 8.244.072 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każda.


Kalkulacja zarówno „Wartości księgowej na
jedną akcję” jak i „Rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję” na
31 grudnia 2018 r. dokonana została w oparciu o liczbę akcji w ilości
8.244.072 szt. która reprezentuje liczbę wyemitowanych akcji przez
Emitenta po umorzeniu dotychczas skupionych akcji własnych.


Kalkulacja zarówno „Zysku na jedną akcję”
jak i „Rozwodnionego zysku na jedną akcję” dokonana została w oparciu o
średnią ważoną liczbę akcji na początek okresu, skorygowanych o liczbę
akcji własnych nabytych do końca 2018 r., ważonego wskaźnikiem
odzwierciedlającym ich terminy nabycia w okresie sprawozdawczym. Tak
skalkulowana liczba akcji na 31 grudnia 2018 r. wynosi 8.465.990 szt.


Na dzień 31 grudnia 2017 r., Netmedia S.A.
zakupiła łącznie 10.043 szt. akcji własnych stanowiących 0,11% kapitału
zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Niewielka liczba
zakupionych akcji własnych przez Spółkę nie wpływa istotnie na wartość
wskaźników: „Rozwodniony zysk na jedną akcję” oraz „Rozwodniona wartość
księgowa na jedną akcję”.


Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 14/2019 z dnia 2019-05-24 o treści:


Data
sporządzenia: 2019-05-24Temat:
Korekta skonsolidowanego
raportu rocznego GK Netmedia za 2018 r.Podstawa
prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2
Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd
Netmedia S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż dokonana została
korekta skonsolidowanego raportu rocznego Netmedia S.A. za 2018 r.,
przekazanego przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2019 r., wskazując poniżej
przedmiot i charakter tej korekty.Korekta
skonsolidowanego raportu rocznego GK Netmedia za 2018 r., o której
informuje niniejszy raport, polega wyłącznie na uzupełnieniu tego
raportu o:-
oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu,-
ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą sprawozdania z działalności emitenta
oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018
r. w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem
faktycznym.Pozostałe
dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 r.,
przekazanym przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2019 r. nie uległy zmianie.Dokumenty
obejmujące ww. informację: oświadczenie i ocenę Rady Nadzorczej,
stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.Skonsolidowany
raport roczny GK Netmedia za 2018 r., uzupełniony (skorygowany) w
opisany wyżej sposób, Spółka opublikuje niezwłocznie po przekazaniu
niniejszego raportu bieżącego.Plik Opis
2019-05-24 Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf2019-05-24 Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
2019-05-24 Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań rocznych za 2018 r..pdf2019-05-24 Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań rocznych za 2018 r..pdf Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań rocznych za 2018 r.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
RS_2018_GK_Netmedia_korekta.pdfRS_2018_GK_Netmedia_korekta.pdf Skorygowany skonsolidowany raport Grupy Netmedia za 2018 rok, wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności i sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania i z dodatkowymi oświadczeniami i informacjami

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-24 Andrzej Wierzba Prezes Zarządu
2019-05-24 Janusz Zapęcki Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-24 Edyta Nowak Główny księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki