NETIA: wyniki finansowe

2019-08-19 19:07
publikacja
2019-08-19 19:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_polroczny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 652 969 689 772 152 278 162 701
II. Zysk operacyjny 34 869 42 272 8 132 9 971
III. Zysk przed opodatkowaniem 29 204 42 897 6 811 10 118
IV. Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 24 658 32 895 5 750 7 759
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 204 468 183 442 47 684 43 270
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (180 953) (133 329) (42 200) (31 449)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (80 242) (40 560) (18 713) (9 567)
VIII. Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 726 886 2 525 855 641 318 587 408
IX. Zobowiązania razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 835 179 658 736 196 420 153 194
X. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 473 322 333 749 111 317 77 616
XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 361 857 324 987 85 103 75 578
XII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 891 707 1 867 119 444 898 434 214
XIII. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 335 578 78 922 78 041
XIV. Liczba akcji (w szt i na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
XV. Średnia ważona liczba akcji 335 578 344 335 480 600 335 578 344 335 480 600
XVI. Rozwodniona liczba akcji 335 591 751 335 538 715 335 591 751 335 538 715
XVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 0,10 0,02 0,02
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 0,10 0,02 0,02
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody ze sprzedaży 595 170 599 279 138 799 141 356
XX. Zysk operacyjny 29 250 170 446 6 821 40 204
XXI. Zysk przed opodatkowaniem 24 068 167 904 5 613 39 605
XXII. Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 21 698 158 626 5 060 37 416
XXIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 183 077 135 160 42 695 31 881
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (162 485) (114 597) (37 893) (27 031)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (87 264) (8 326) (20 351) (1 964)
XXVI. Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 618 950 2 469 020 615 934 574 191
XXVII. Zobowiązania razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 809 923 681 690 190 481 158 533
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 439 419 322 384 103 345 74 973
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 370 504 359 306 87 136 83 560
XXX. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 809 027 1 787 330 425 453 415 658
XXXI. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 335 578 78 922 78 041
XXXII. Liczba akcji (w szt i na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
XXXIII. Średnia ważona liczba akcji 335 578 344 335 480 600 335 578 344 335 480 600
XXXIV. Rozwodniona liczba akcji 335 591 751 335 538 715 335 591 751 335 538 715
XXXV. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,47 0,01 0,11
XXXVI. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,47 0,01 0,11
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport półroczny.pdfSkonsolidowany raport półroczny.pdf Skonsolidowany raport półroczny

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-19 Andrzej Abramczuk Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2019-08-19 Krzysztof Adaszewski Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki