REKLAMA
PIT 2023

MOSTALWAR: wyniki finansowe

2023-09-29 00:34
publikacja
2023-09-29 00:34
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MWA_PL_Raport_z_przegladu_SSF_06.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAPORT_GK_MW_ZA_I_POLROCZE_2023_cr_sj.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_GK_MW_I_POLROCZE_2023_cr_sj.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
I. Przychody ze sprzedaży 775 321 716 323 168 073 154 290
II. Zysk brutto ze sprzedaży 42 507 38 969 9 215 8 394
III. Zysk z działalności operacyjnej 1 807 8 626 392 1 858
IV. Zysk brutto 6 526 1 427 1 415 307
V. Zysk netto z działalności kontynuowanej 4 859 762 1 053 164
VI. Zysk netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0
VII. Zysk netto 4 859 762 1 053 164
VIII. Zysk / (strata) przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej 4 775 -609 1 035 -131
IX. Zysk przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 84 1 371 18 295
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -39 012 -111 997 -8 457 -24 123
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -42 378 -11 772 -9 187 -2 536
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 678 -1 194 -2 748 -257
XIII. Środki pieniężne na koniec okresu 111 606 115 798 25 078 24 740
XIV. Zysk / (strata) przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej 4 775 -609 1 035 -131
XV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
XVI. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,24 -0,03 0,05 -0,01
XVII. stan na 30.06.2023 stan na 31.12.2022 stan na 30.06.2023 stan na 31.12.2022
XVIII. Aktywa razem 1 141 142 1 038 548 256 419 221 444
XIX. Zobowiązania długoterminowe 257 569 186 796 57 877 39 829
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 783 633 755 778 176 085 161 150
XXI. Zobowiązania razem 1 041 202 942 574 233 962 200 980
XXII. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej) 81 159 76 456 18 237 16 302
XXIII. Kapitał własny ogółem 99 940 95 974 22 457 20 464
XXIV. Kapitał podstawowy 44 801 44 801 10 067 9 553
XXV. Liczba akcji w szt. 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000


Wybrane
dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego
sprawozdania finansowego przeliczonego na euro w następujący sposób:
-poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu
obowiązującego na ostatni dzień okresu: na 30 czerwca 2023 r.: 1 euro =
4,4503 zł, na 31 grudnia 2022 r.:  1 euro =
4,6899 zł.- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla
euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym: kurs średni w okresie styczeń-czerwiec 2023 r.: 1 euro =
4,6130 zł, kurs średni w okresie styczeń-czerwiec 2022 r.: 1 euro =
4,6427 zł


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
MWA_PL Raport z przeglądu SSF 06.2023.pdfMWA_PL Raport z przeglądu SSF 06.2023.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta
RAPORT GK MW ZA I PÓŁROCZE 2023_cr_sj.pdfRAPORT GK MW ZA I PÓŁROCZE 2023_cr_sj.pdf Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GK MW I PÓŁROCZE 2023_cr_sj.pdfSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GK MW I PÓŁROCZE 2023_cr_sj.pdf Sprawozdanie z działalności Spółki

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-29 Miguel Angel Heras Llorente Prezes Zarządu
2023-09-29 Jorge Calabuig Ferre Wiceprezes Zarządu
2023-09-29 Carlos Enrique Resino Ruiz Członek Zarządu
2023-09-29 Jacek Szymanek Członek Zarządu
2023-09-29 Jarosław Reszka Główny Księgowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki