REKLAMA

MOSTALWAR: wyniki finansowe

2023-05-30 07:14
publikacja
2023-05-30 07:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT_MW_ZA_I_KWARTAL_2023_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2023-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 251 104 187 933 53 421 40 440
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 944 14 993 2 966 3 226
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 894 3 711 190 799
IV. Zysk (strata) brutto 457 600 97 129
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 274 145 58 31
VI. Zysk (strata) netto 274 145 58 31
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -78 321 -68 138 -16 662 -14 662
VIII. Przepływi pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -32 153 -5 495 -6 840 -1 182
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -4 554 -2 386 -969 -513
X. Środki pieniężne na koniec okresu 59 987 119 455 12 830 25 675
XI. WYSZCZEGÓLNIENIE 31.03.2023 31.12.2022 31.03.2023 31.12.2022
XII. Aktywa razem 829 742 894 144 177 466 190 653
XIII. Zobowiązania długoterminowe 180 438 169 684 38 592 36 181
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 599 770 675 200 128 279 143 969
XV. Zobowiązania razem 780 208 844 884 166 872 180 150
XVI. Kapitał własny ogółem 49 534 49 260 10 594 10 503
XVII. Kapitał podstawowy 44 801 44 801 9 582 9 553
XVIII. Liczba akcji w szt. 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RAPORT MW ZA I KWARTAŁ 2023_.pdfRAPORT MW ZA I KWARTAŁ 2023_.pdf Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Mostostalu
Warszawa S.A. za okres 01.01.2023 r. - 31.03.2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-30 Carlos Enrique Resino Ruiz Członek Zarządu
2023-05-30 Jarosław Reszka Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Nawet 6% w skali roku na atrakcyjnej lokacie Facto

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki