REKLAMA

MOSTALWAR: wyniki finansowe

2021-11-08 07:21
publikacja
2021-11-08 07:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT_GK_MW_ZA_III_KWARTAL_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 881 743 1 021 187 193 428 229 894
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 80 426 74 266 17 643 16 719
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 144 23 693 6 393 5 334
IV. Zysk (strata) brutto 25 696 6 519 5 637 1 468
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 18 503 5 892 4 059 1 326
VI. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0
VII. Zysk (strata) netto 18 503 5 892 4 059 1 326
VIII. przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej 11 215 3 151 2 460 709
IX. przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 7 288 2 741 1 599 617
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 102 366 -61 149 22 456 -13 766
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 790 653 -1 051 147
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -76 337 -77 274 -16 746 -17 396
XIII. Środki pieniężne na koniec okresu 204 528 135 913 44 147 30 024
XIV. 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XV. Aktywa razem 976 965 963 164 210 875 208 712
XVI. Zobowiązania długoterminowe 116 125 112 268 25 065 24 328
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 786 344 794 633 169 730 172 192
XVIII. Zobowiązania razem 902 469 906 901 194 796 196 520
XIX. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej) 54 550 43 091 11 774 9 338
XX. Kapitał własny ogółem 74 496 56 263 16 080 12 192
XXI. Kapitał podstawowy 44 801 44 801 9 670 9 708
XXII. Liczba akcji w szt. 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RAPORT GK MW ZA III KWARTAŁ 2021.pdfRAPORT GK MW ZA III KWARTAŁ 2021.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za okres 01.07.2021 r.- 30.09.2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-08 Carlos Enrique Resino Ruiz Członek Zarządu
2021-11-08 Jarosław Reszka Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki