REKLAMA
WAŻNE

MOSTALWAR: wyniki finansowe

2020-11-23 07:48
publikacja
2020-11-23 07:48
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT_Q3_09.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 813 466 769 869 183 131 178 682
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 51 863 22 250 11 676 5 164
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 651 3 001 2 623 697
IV. Zysk (strata) brutto 3 043 -10 943 685 -2 540
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 445 -14 064 550 -3 264
VI. Zysk (strata) netto 2 445 -14 064 550 -3 264
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -58 400 -47 888 -13 147 -11 115
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 783 38 972 2 202 9 045
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -69 449 -984 -15 635 -228
X. Środki pieniężne na koniec okresu 116 344 91 790 25 701 20 987
XI. Zysk / (strata) netto 2 445 -14 064 550 -3 264
XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
XIII. Zysk / (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł 0,12 -0,70 0,03 -0,16
XIV. stan na 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XV. Aktywa razem 819 497 874 717 181 032 199 999
XVI. Zobowiązania długoterminowe 100 078 90 589 155 200 20 713
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 702 561 769 715 155 200 175 991
XVIII. Zobowiązania razem 802 639 860 304 177 308 196 704
XIX. Kapitał własny ogółem 16 858 14 413 3 724 3 295
XX. Kapitał podstawowy 44 801 44 801 9 897 10 244
XXI. Liczba akcji w szt. 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RAPORT Q3 09.2020.pdfRAPORT Q3 09.2020.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe III kw. 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-23 Carlos Enrique Resino Ruiz Członek Zarządu
2020-11-23 Jarosław Reszka Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki