REKLAMA
Tour de spółki

ML SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

2020-09-16 08:00
publikacja
2020-09-16 08:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
!Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_GK_ML_System_S.A._1H_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
!Srodroczne_skrocone_ML_System_S.A._1H_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
!Sprawozdanie_Zarzadu.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK/static/att/emitent/2020-09/ML_SYSTEM_SA_06_2020_sprawozdanie_z_przegladu_202009161864260032.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ML_SYSTEM_SA_06_2020_sprawozdanie_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 57 383 42 068 12 920 9 811
II. Zysk brutto ze sprzedaży 16 288 7 231 3 667 1 686
III. Zysk operacyjny 8 626 2 798 1 942 653
IV. Zysk/strata przed opodatkowaniem 8 090 2 154 1 822 502
V. Zysk/strata netto 8 088 2 154 1 821 502
VI. Całkowite dochody ogółem 8 088 2 154 1 821 502
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 270 -19 253 -1 637 -4 490
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 456 -15 119 -4 606 -3 526
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 29 928 32 959 6 739 7 686
X. Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych 2 202 -1 413 496 -330
XI. Liczba akcji (w tys. szt.) 5 650 5 650 5 650 5 650
XII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 5 650 5 650 5 650 5 650
XIII. Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,43 0,38 0,32 0,09
XIV. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR) 1,39 0,37 0,31 0,09
XV. 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XVI. Aktywa razem 247 016 216 190 55 310 50 767
XVII. Zobowiązania długoterminowe 96 075 92 687 21 513 21 765
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 65 004 46 127 14 555 10 832
XIX. Kapitał własny 85 937 77 376 19 242 18 170
XX. Kapitał zakładowy 5 650 5 650 1 265 1 327
XXI. Liczba akcji (w tys. szt.) 5 650 5 650 5 650 5 650
XXII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 5 650 5 650 5 650 5 650
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 15,21 13,69 3,41 3,21
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 14,77 13,29 3,31 3,12
XXV. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
XXVI. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 55 299 42 034 12 451 9 803
XXVII. Zysk brutto ze sprzedaży 14 562 7 210 3 279 1 681
XXVIII. Zysk operacyjny 8 669 2 884 1 952 673
XXIX. Zysk/strata przed opodatkowaniem 8 127 2 241 1 830 523
XXX. Zysk/strata netto 8 127 2 241 1 830 523
XXXI. Całkowite dochody ogółem 8 127 2 241 1 830 523
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 913 -19 170 -1 331 -4 471
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 764 -15 114 -4 450 -3 525
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 29 921 32 960 6 737 7 687
XXXV. Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych 4 244 -1 324 956 -309
XXXVI. Liczba akcji (w tys. szt.) 5 650 5 650 5 650 5 650
XXXVII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 5 650 5 650 5 650 5 650
XXXVIII. Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,44 0,40 0,32 0,09
XXXIX. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR) 1,40 0,39 0,32 0,09
XL. 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XLI. Aktywa razem 241 645 213 735 54 108 50 190
XLII. Zobowiązania długoterminowe 95 673 92 658 21 423 21 758
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 60 645 44 350 13 579 10 415
XLIV. Kapitał własny 85 327 76 727 19 106 18 017
XLV. Kapitał zakładowy 5 650 5 650 1 265 1 327
XLVI. Liczba akcji (w tys. szt.) 5 650 5 650 5 650 5 650
XLVII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 5 650 5 650 5 650 5 650
XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 15,10 13,58 3,38 3,19
XLIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 14,66 13,18 3,28 3,09


Wybrane dane finansowe prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:-
poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla skonsolidowanego sprawozdania
z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:w
dniu 30 czerwca 2020 roku 1 EUR = 4,4660w dniu 31 grudnia 2019 roku
1 EUR = 4,2585


- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:w
okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku 1 EUR = 4,4413w
okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku 1 EUR = 4,2880


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
!Śródroczne skrócone skonsolidowane GK ML System S.A. 1H 2020.pdf!Śródroczne skrócone skonsolidowane GK ML System S.A. 1H 2020.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane GK ML System S.A. 1H 2020
!Śródroczne skrócone ML System S.A. 1H 2020.pdf!Śródroczne skrócone ML System S.A. 1H 2020.pdf Śródroczne skrócone ML System S.A. 1H 2020
!Sprawozdanie Zarządu.PDF!Sprawozdanie Zarządu.PDF Sprawozdanie Zarządu GK ML SYSTEM SA
GK ML SYSTEM SA_06 2020_sprawozdanie z przeglądu.pdfGK ML SYSTEM SA_06 2020_sprawozdanie z przeglądu.pdf GK ML SYSTEM SA_06 2020_sprawozdanie z przeglądu
ML SYSTEM SA_06 2020_sprawozdanie z przeglądu.pdfML SYSTEM SA_06 2020_sprawozdanie z przeglądu.pdf ML SYSTEM SA_06 2020_sprawozdanie z przeglądu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-16 Dawid Cycoń Prezes Zarządu
2020-09-16 Anna Warzybok W-ce Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki