REKLAMA
KONFLIKT ROSJA-UKRAINA

MAXCOM S.A.: wyniki finansowe

2021-11-26 17:09
publikacja
2021-11-26 17:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ROZSZERZONY_SKONSOLIDOWANY_RAPORT_KWARTALNY_MAXCOM_ZA_9_M-CY_2021_NA_30.09.2021-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 97 772 88 096 21 448 19 833
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 517 3 385 991 762
IV. Zysk przed opodatkowaniem 2 811 3 088 617 695
V. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2 337 2 033 513 458
VI. Średnioważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 2 700 2 700 2 700 2 700
VII. Zysk (strata) akcjonariuszy Jedn. Dominującej na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,87 0,75 0,19 0,17
VIII. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -15 417 -9 332 -3 382 -2 101
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -973 -419 -213 -94
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 881 5 327 2 168 1 199
XII. Przepływy pieniężne netto, razem -6 509 -4 424 -1 428 -996
XIII. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2021 31.12.2021 30.09.2021 31.12.2021
XIV. Aktywa trwałe 9 656 6 398 2 084 1 386
XV. Aktywa obrotowe 98 558 84 639 21 274 18 341
XVI. Zobowiązania długoterminowe 3 177 4 361 686 945
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 39 419 20 753 8 508 4 497
XVIII. Kapitał własny ogółem 65 618 65 923 14 163 14 285
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 64 559 64 898 13 935 14 063
XX. Kapitał zakładowy 135 135 29 29


Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na walutę EURO w
następujący sposób:


1. 
Pozycje dotyczące rachunku zysków
i strat oraz przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP,
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,


-       
kurs
średni w okresie 01.01.2021– 30.09.2021 r. wynosił 1 EUR – 4,5585 PLN


-       
kurs
średni w okresie 01.01.2020 – 30.09.2020 r. wynosił 1 EUR – 4,4420 PLN


2. 
Pozycje bilansowe  zostały
przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego
na dzień bilansowy,


-       
kurs na
30.09.2021 r. wynosił 1 EUR – 4,6329 PLN


-       
kurs na
31.12.2020 r. wynosił 1 EUR – 4,6148 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY MAXCOM ZA 9 M-CY 2021 NA 30.09.2021-sig-sig-sig.pdfROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY MAXCOM ZA 9 M-CY 2021 NA 30.09.2021-sig-sig-sig.pdf ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES
9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-26 Arkadiusz Wilusz Prezes Zarządu
2021-11-26 Andrzej Wilusz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki