REKLAMA

MAXCOM S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 17:04
publikacja
2021-04-30 17:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
list_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JEDNOSTKOWE__SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_MAXCOM_SA_2020-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MAXCOM_BSF_2020_Sprawozdanie_z_badania_JZP_MSSF_wydruk.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdania_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_Maxcom_SA_w_roku_2020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_kompletnosci_oraz_zgodnosci_rocznego_sprawozdania_finansowego-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_wyboru_podmiotu_uprawnionego_do_badania_sprawozdan_finansowych-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_Maxcom_SA_dotyczaca_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_i_sprawozdania_z_dzialalnosci_Spolki_Maxcom_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Maxcom_SA_w_sprawie_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 103 122 102 651 23 033 23 862
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 043 4 490 1 126 1 044
III. Zysk przed opodatkowaniem 5 416 3 839 1 210 892
IV. Zysk (strata) netto 4 070 3 014 909 701
V. Średnioważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 2 700 2 700 2 700 2 700
VI. Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,51 1,12 0,34 0,26
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 380 13 855 -1 202 3 221
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 022 -2 302 -228 -535
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 163 -13 113 483 -3 048
X. Przepływy pieniężne netto, razem -4 239 -1 560 -947 -363
XI. Aktywa trwałe 7 618 6 586 1 651 1 547
XII. Aktywa obrotowe 74 719 67 651 16 191 15 886
XIII. Zobowiązania długoterminowe 3 333 431 722 101
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 12 536 6 008 2 716 1 411
XV. Kapitał własny 66 468 67 798 14 403 15 921
XVI. XVI. Kapitał zakładowy 135 135 29 32


Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na walutę EURO w następujący
sposób:


1. Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych
zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią


arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca,


- kurs średni w okresie 01.01.2019– 31.12.2019 r. wynosił 1 EUR – 4,3018
PLN


- kurs średni w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 r. wynosił 1 EUR –
4,4772 PLN


2. Pozycje bilansowe zostały przeliczone według średniego kursu
ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy,


- kurs na 31.12.2019 r. wynosił 1 EUR – 4,2585 PLN


- kurs na 31.12.2020 r. wynosił 1 EUR – 4,6148 PLN


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
list Zarządu do Akcjonariuszy 2020.pdflist Zarządu do Akcjonariuszy 2020.pdf List Zarządu Maxcom S.A. do Akcjonariuszy
JEDNOSTKOWE_ SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_MAXCOM_SA_2020-sig-sig-sig.pdfJEDNOSTKOWE_ SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_MAXCOM_SA_2020-sig-sig-sig.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe Maxcom S.A. 2020
MAXCOM_BSF 2020_Sprawozdanie z badania_JZP_MSSF_wydruk.pdfMAXCOM_BSF 2020_Sprawozdanie z badania_JZP_MSSF_wydruk.pdf Sprawozdanie Biegłego Rewidenta Jednostkowe
Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Maxcom SA w roku 2020-sig-sig.pdfSprawozdania Zarządu z działalności Spółki Maxcom SA w roku 2020-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Maxcom S.A. 2020
Oświadczenie Zarządu dotyczące kompletności oraz zgodności rocznego sprawozdania finansowego-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu dotyczące kompletności oraz zgodności rocznego sprawozdania finansowego-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu dot. kompletności oraz zgodności rocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Ocena Rady Nadzorczej Maxcom SA dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki Maxcom SA.pdfOcena Rady Nadzorczej Maxcom SA dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki Maxcom SA.pdf Ocena Rady Nadzorczej Maxcom SA dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki Maxcom SA
Oświadczenie Rady Nadzorczej Maxcom SA w sprawie Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Maxcom SA w sprawie Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Maxcom SA w sprawie Komitetu Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Arkadiusz Wilusz Prezes Zarządu Arkadiusz Wilusz
2021-04-30 Andrzej Wilusz Wiceprezes Zarządu Andrzej Wilusz


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Monika Drewniaczyk Główny Ksiegowy Monika Drewniaczyk
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki