MANGATA HOLDING SA: Powołanie Pana Grzegorza Morawca do Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu MANGATA HOLDING S.A.

2020-06-23 17:30
publikacja
2020-06-23 17:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-23
Skrócona nazwa emitenta
MANGATA HOLDING SA
Temat
Powołanie Pana Grzegorza Morawca do Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu MANGATA HOLDING S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 pkt 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („Spółka”) informuje, że:
1. w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przeprowadzonego w dniu 23 czerwca 2020 r., w związku z punktem porządku obrad dotyczącym powołania Członka Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A., akcjonariusz Capital MBO sp. z o.o. zgłosił kandydaturę Pana Grzegorza Morawca na członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Pan Grzegorz Morawiec złożył na ręce Zarządu zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.
3. w dniu 23 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. powołało do Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Morawca.
Pan Grzegorz Morawiec nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki jako wspólnik, nie jest członkiem organu osoby prawnej konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2020 r. podjęła uchwałę w przedmiocie powołania Pana Grzegorza Morawca na Członka Komitetu Audytu.
Tym samym począwszy od dnia 23 czerwca 2020 r. Komitet Audytu działa w składzie: Pan Marcin Knieć, Pan Ireneusz Tomecki, Pan Grzegorz Morawiec. Komitet Audytu w powyższym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1421 z późn. zm.).
Wykształcenie:
Pan Grzegorz Morawiec jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji (1994-1999). W latach 1999-2003 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach zakończonej uzyskaniem uprawnień radcy prawnego.
Doświadczenie zawodowe:
Swoje doświadczenie zawodowe Pan Grzegorz Morawiec zdobywał w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych J. Wolnik & Syn s.c., Farmacol S.A. (początkowo jako samodzielny prawnik, od czerwca 2001 do czerwca 2005 – jako koordynator działu prawnego, a od lipca 2005 r. jako doradca zarządu). Począwszy od czerwca 2003 r. pozostaje partnerem zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz sp.p. z siedzibą w Katowicach, specjalizując się w prawie handlowym i gospodarczym, fuzjach i prawie konkurencji. Od listopada 2018 roku pozostaje wspólnikiem zarządzającym w spółce TDJ Legal Morawiec sp.k.
Pan Grzegorz Morawiec aktualnie pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej GERLACH S.A., Śląskiego Domu Inwestycyjnego Elimar S.A., FITEN S.A., PME S.A., ENERGOBIOGAZ S.A. oraz Prezesem Zarządu Invest 2017 sp. z o.o., TDJ Venture sp. z o.o., Fleetwood Investments sp. z o.o., BI7 sp. z o.o., HM Investments sp. z o.o. Winglet sp. z o.o.; członek zarządu TDJ Pitango Ventures Advisory sp. z o.o.
Ponadto swoje doświadczenie zdobywał jako Członek Rady Nadzorczej m.in. Cefarm Kielce S.A.; Cefarm Szczecin S.A., Cefarm Warszawa S.A., Cefarm Wrocław, Zamet Budowa Maszyn S.A., Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych Silesia S.A. oraz jako likwidator spółek prawa handlowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-23 Katarzyna Kopytowska Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki