REKLAMA

M.W. TRADE: wyniki finansowe

2020-08-14 07:42
publikacja
2020-08-14 07:42
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_za_1H2020_roku_M.W._Trade_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Przychody z tytułu odsetek związanych z portfelem wierzytelności 2 247 9 453 506 2 205
II. Koszty działalności operacyjnej 3 490 7 628 786 1 779
III. Zysk brutto ze sprzedaży -1 243 1 825 -280 426
IV. Zysk z działalności operacyjnej -1 258 1 918 -283 447
V. Zysk brutto -1 105 1 921 -249 448
VI. Zysk netto -983 1 596 -221 372
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 170 19 136 714 4 463
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 73 0 17
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 301 -31 447 -4 346 -7 334
X. Przepływy pieniężne netto, razem -16 133 -12 238 -3 633 -2 854
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,12 0,19 -0,03 0,04
XII. 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XIII. Aktywa, razem 112 865 138 868 25 272 32 610
XIV. Zobowiązania (razem) 48 787 56 199 10 924 13 197
XV. Kapitał własny 64 078 82 668 14 348 19 413
XVI. Liczba akcji (w szt.) 8 384 440 8 384 440 8 384 440 8 384 440
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,64 9,86 1,71 2,32


Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu zostały przeliczone na walutę
Euro w następujący sposób:


a) pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej: wg średniego kursu NBP:
na 30 czerwca 2020 roku – 4,4660 PLN,na 31 grudnia 2019 roku –
4,2585 PLN,b) pozycje rachunku zysków i strat: wg kursu stanowiącego
średnią arymetyczną kursów NBP na koniec każdego miesiąca: I półrocze
2020 roku – 4,4413 PLN, I półrocze 2019 roku – 4,2880 PLN.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Raport za 1H2020 roku_M.W. Trade SA.pdfRaport za 1H2020 roku_M.W. Trade SA.pdf Raport za 1H2020 roku M.W. Trade SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-14 Marlena Panenka-Jakubiak Prezes Zarządu
2020-08-14 Grzegorz Rojewski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki