REKLAMA
PIT 2023

LUBAWA: wyniki finansowe

2022-05-26 00:46
publikacja
2022-05-26 00:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2022-05-26_Sprawozdanie_kwartalne_LBW_1Q-2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 102 345 68 764 22 023 15 040
II. Wynik z działalności operacyjnej 14 481 11 603 3 116 2 538
III. Wynik przed opodatkowaniem 13 837 11 265 2 977 2 464
IV. Wynik netto 11 331 9 108 2 438 1 992
V. Inne całkowite dochody -200 -133 -43 -29
VI. Łączne całkowite dochody 11 131 8 975 2 395 1 963
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -16 607 -5 939 -3 574 -1 299
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 002 -3 108 -1 292 -680
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 703 4 449 4 025 973
X. Przepływy pieniężne netto razem -3 906 -4 598 -841 -1 006
XI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000
XII. Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,08 0,06 0,02 0,01
XIII. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000
XIV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,08 0,06 0,02 0,01
XV. 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XVI. Aktywa trwałe 233 927 232 547 50 280 50 560
XVII. Aktywa obrotowe 232 929 199 781 50 065 43 436
XVIII. Aktywa razem 466 856 432 328 100 345 93 997
XIX. Zobowiązania długoterminowe 41 167 41 811 8 848 9 091
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 119 489 95 449 25 683 20 752
XXI. Kapitał własny 306 200 295 068 65 814 64 154
JEDNOSTKOWE
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 059 3 424 4 101 749
XXIII. Wynik z działalności operacyjnej 2 309 -2 425 497 -530
XXIV. Wynik przed opodatkowaniem 2 254 -2 418 485 -529
XXV. Wynik netto 1 867 -1 963 402 -429
XXVI. Inne całkowite dochody -375 -144 -81 -31
XXVII. Łączne całkowite dochody 1 492 -2 107 321 -461
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 143 -3 134 -892 -686
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 188 -2 109 -256 -461
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 83 3 841 18 840
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem -5 248 -1 402 -1 129 -307
XXXII. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000
XXXIII. Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,01 -0,01 0,00 0,00
XXXIV. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000
XXXV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,01 -0,01 0,00 0,00
XXXVI. 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XXXVII. Aktywa trwałe 185 551 185 564 39 882 40 345
XXXVIII. Aktywa obrotowe 29 019 35 985 6 237 7 824
XXXIX. Aktywa razem 214 570 221 549 46 119 48 169
XL. Zobowiązania długoterminowe 15 068 15 700 3 239 3 413
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 22 445 30 284 4 824 6 584
XLII. Kapitał własny 177 057 175 565 38 056 38 171


Wybrane dane finansowe podano w tys. PLN oraz po przeliczeniu w niżej
podany sposób w tys. EURO.


Kursy EURO przyjęte przez Spółkę do przeliczenia "Wybranych danych
finansowych":


- pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone na EURO wg średniego
kursu waluty krajowej w stosunku do walut obcych, ogłoszonego przez NBP
na 31.03.2022 r. – 4,6525 oraz na 31.12.2021 r. – 4,5994.


- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
zostały przeliczone na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca; w okresie od stycznia do marca 2022 r. średnia ta
wyniosła 4,6472; a w okresie od stycznia do marca 2021 roku 4,5721.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2022-05-26_Sprawozdanie_kwartalne_LBW_1Q-2022.pdf2022-05-26_Sprawozdanie_kwartalne_LBW_1Q-2022.pdf Sprawozdanie kwartalne

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 Marcin Kubica Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki