REKLAMA

LUBAWA: wyniki finansowe

2019-11-21 17:07
publikacja
2019-11-21 17:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2019_3Q19_QSr.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 181 928 172 382 42 224 40 527
II. Wynik z działalności operacyjnej 15 986 6 307 3 710 1 483
III. Wynik przed opodatkowaniem 19 330 2 809 4 486 660
IV. Wynik netto 15 770 1 854 3 660 436
V. Inne całkowite dochody 1 925 103 447 24
VI. Łączne całkowite dochody 17 695 1 957 4 107 460
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 174 -5 814 -2 361 -1 367
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 113 -18 225 490 -4 285
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 239 24 013 288 5 645
X. Przepływy pieniężne netto razem -6 822 -26 -1 583 -6
XI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 109 270 000 109 270 000 109 270 000 109 270 000
XII. Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,14 0,02 0,03 0,00
XIII. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000
XIV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,10 0,01 0,02 0,00
XV. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XVI. Aktywa trwałe 240 254 242 242 54 933 56 335
XVII. Aktywa obrotowe 155 540 154 633 35 563 35 961
XVIII. Aktywa razem 395 794 396 875 90 496 92 297
XIX. Zobowiązania długoterminowe 53 086 50 128 12 138 11 658
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 107 248 128 984 24 522 29 996
XXI. Kapitał własny 235 460 217 763 53 837 50 643
JEDNOSTKOWE
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27 564 17 313 6 397 4 070
XXIII. Wynik z działalności operacyjnej -1 795 -6 769 -417 -1 591
XXIV. Wynik przed opodatkowaniem 3 353 -6 759 778 -1 589
XXV. Wynik netto 2 611 -5 820 606 -1 368
XXVI. Inne całkowite dochody 33 -165 8 -39
XXVII. Łączne całkowite dochody 2 644 -5 985 614 -1 407
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -16 625 -11 779 -3 859 -2 769
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 730 -9 924 866 -2 333
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 436 21 318 1 958 5 012
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem -4 459 -385 -1 035 -91
XXXII. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 109 270 000 109 270 000 109 270 000 109 270 000
XXXIII. Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,02 -0,05 0,00 -0,01
XXXIV. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000
XXXV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,02 -0,04 0,00 -0,01
XXXVI. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XXXVII. Aktywa trwałe 180 555 179 991 41 283 41 858
XXXVIII. Aktywa obrotowe 31 796 33 234 7 270 7 729
XXXIX. Aktywa razem 212 351 213 225 48 553 49 587
XL. Zobowiązania długoterminowe 15 425 15 721 3 527 3 656
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 23 712 26 934 5 422 6 264
XLII. Kapitał własny 173 214 170 570 39 604 39 667


Wybrane dane finansowe podano w tys. PLN oraz po przeliczeni w niżej
podany sposób w tys. EURO. Kursy EURO przyjęte przez Spółkę do
przeliczenia "Wybranych danych finansowych":- pozycje
aktywów i pasywów zostały przeliczone na EURO wg średniego kursu waluty
krajowej w stosunku do walut obcych, ogłoszonego przez NBP na 30.09.2019
r. – 4,3736 oraz na 31.12.2018 r. – 4,3000.- pozycje
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały
przeliczone na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca; w okresie od stycznia do września 2019 r. średnia
ta wyniosła 4,3086, a w okresie od stycznia do września 2018 roku 4,2535


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2019_3Q19_QSr.pdf2019_3Q19_QSr.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 Marcin Kubica Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki