REKLAMA

LSI SOFTWARE S.A.: wyniki finansowe

2023-11-29 17:10
publikacja
2023-11-29 17:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Dane skonsolidowane za okres
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 39 711 39 951 8 676 8 522
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 13 404 9 367 2 928 1 998
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 996 -1 045 436 -223
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 867 -1 092 408 -233
V. Zysk (strata) netto 1 888 -1 316 412 -281
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 888 -1 316 412 -281
VII. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 61 279 62 325 13 220 13 289
VIII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 49 888 48 803 10 762 10 406
IX. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 261 3 261 703 695
X. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 49 888 48 803 10 762 10 406
XI. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 2 895 3 597 625 767
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 8 496 9 925 1 833 2 116
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 045 -2 731 1 976 -583
XIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 014 -8 145 -1 095 -1 737
XV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 763 824 -385 176
XVI. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 268 -10 052 496 -2 144
XVII. Liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur) 0,58 -0,40 0,13 -0,09
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur) 15,30 14,97 3,30 3,19
Dane jednostkowe za okres
XX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 37 096 37 082 8 104 7 910
XXI. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 12 443 8 166 2 718 1 742
XXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 619 -1 485 354 -317
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 176 -135 475 -29
XXIV. Zysk (strata) netto 2 222 -254 485 -54
XXV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2 222 -254 485 -54
XXVI. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 62 107 63 443 13 398 13 528
XXVII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 50 693 49 274 10 936 10 506
XXVIII. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 261 3 261 703 695
XXIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 50 693 49 274 10 936 10 506
XXX. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 2 895 3 597 625 767
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 8 519 10 572 1 838 2 254
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 669 -3 411 1 675 -728
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 181 -6 644 -913 -1 417
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 722 897 -376 191
XXXV. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 766 -9 158 386 -1 954
XXXVI. Liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur) 0,68 -0,08 0,15 -0,02
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur) 15,55 15,11 3,35 3,22


Tabela nr 189/A/NBP/2023 z dnia 2023-09-29 EUR = 4,6356 PLNTabela nr
252/A/NBP/2022 z dnia 2022-12-30 EUR = 4,6899 PLNTabela nr
190/A/NBP/2022 z dnia 2022-09-30 EUR = 4,8698 PLNŚrednia
arytmetyczny za okres 01-01-2023 - 30-09-2023 EUR = 4,5773 PLNŚrednia
arytmetyczny za okres 01-01-2022 - 31-12-2022 EUR = 4,6883 PLNŚrednia
arytmetyczny za okres 01-01-2022 - 30-09-2022 EUR = 4,6880 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdfSkrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
2023-11-29 Michał Czwojdziński Członek Zarządu
2023-11-29 Tomasz Michniewicz Członek Zarządu
2023-11-29 Grzegorz Strąk Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki