REKLAMA
APOGEUM IV FALI

LSI SOFTWARE S.A.: wyniki finansowe

2021-11-26 00:31
publikacja
2021-11-26 00:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Dane skonsolidowane za okres
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 33 324 32 150 7 310 7 238
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 7 315 7 228 1 605 1 627
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 590 2 429 349 547
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 482 2 546 325 573
V. Zysk (strata) netto 1 430 2 562 314 577
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 430 2 562 314 577
VII. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 55 630 53 980 12 008 11 697
VIII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 41 278 39 848 8 910 8 635
IX. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 261 3 261 704 707
X. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 41 278 39 848 8 910 8 635
XI. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 2 998 3 767 647 816
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 11 354 10 365 2 451 2 246
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 300 3 865 505 870
XIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 998 -2 628 -658 -592
XV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 2 575 2 214 565 498
XVI. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 877 3 451 412 777
XVII. Liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur) 0,44 0,79 0,10 0,18
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur) 12,66 12,22 2,73 2,65
Dane jednostkowe za okres
XX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 29 616 29 533 6 497 6 649
XXI. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 5 422 6 590 1 189 1 484
XXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 235 2 479 52 558
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 126 3 647 28 821
XXIV. Zysk (strata) netto 100 3 667 22 826
XXV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 100 3 667 22 826
XXVI. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 55 447 55 166 11 968 11 954
XXVII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 41 738 41 638 9 009 9 023
XXVIII. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 261 3 261 704 707
XXIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 41 738 41 638 9 009 9 023
XXX. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 2 905 3 670 627 795
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 10 804 9 858 2 332 2 136
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 381 3 556 303 801
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 858 -1 506 -627 -339
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 2 598 1 825 570 411
XXXV. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 121 3 875 246 872
XXXVI. Liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur) 0,03 1,12 0,01 0,25
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur) 12,80 12,77 2,76 2,77


Tabela nr 190/A/NBP/2021 z dnia 2021-09-30 EUR = 4,6329 PLNTabela nr
255/A/NBP/2020 z dnia 2020-12-31 EUR = 4,6148 PLNTabela nr
191/A/NBP/2020 z dnia 2020-09-30 EUR = 4,5268 PLNŚrednia
arytmetyczny za okres 01-01-2021 - 30-09-2021 EUR = 4,5585 PLNŚrednia
arytmetyczny za okres 01-01-2020 - 30-09-2020 EUR = 4,4420 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdfSkrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-26 Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
2021-11-26 Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu
2021-11-26 Michał Czwojdziński Członek Zarządu
2021-11-26 Grzegorz Strąk Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki