REKLAMA

LSI SOFTWARE S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 17:41
publikacja
2021-04-30 17:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BDO_SzB_skonsolidowane_LSI_Software_31.12.2020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 43 075 51 611 9 627 11 998
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 2 685 10 013 600 2 328
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 663 6 413 372 1 491
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 746 6 651 390 1 546
V. Zysk (strata) netto 2 402 6 196 537 1 440
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2 402 6 196 537 1 440
VII. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 53 980 54 464 11 697 12 789
VIII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 39 848 37 446 8 635 8 793
IX. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 261 3 261 707 766
X. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 39 848 37 446 8 635 8 793
XI. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 767 4 410 816 1 036
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 10 365 12 608 2 246 2 961
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 850 6 155 2 202 1 431
XIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 723 -5 144 -832 -1 196
XV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 802 -2 469 403 -574
XVI. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 7 929 -1 458 1 772 -339
XVII. Liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur) 0,74 1,90 0,16 0,44
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur) 0,74 1,90 0,16 0,44
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur) 12,22 11,48 2,65 2,70
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur) 12,22 11,48 2,65 2,70


Tabela nr 255/A/NBP/2020 z dnia 2020-12-31Tabela nr 251/A/NBP/2019 z
dnia 2019-12-31Średnia arytmetyczna za okres 01-01-2020 - 31-12-2020Średnia
arytmetyczna za okres 01-01-2019 - 31-12-2019


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_2020.pdfSkonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_2020.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020
BDO_SzB_skonsolidowane_LSI_Software_31.12.2020-sig-sig.pdfBDO_SzB_skonsolidowane_LSI_Software_31.12.2020-sig-sig.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
2021-04-30 Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Michał Czwojdziński Członek Zarządu
2021-04-30 Grzegorz Strąk Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy
2021-04-30 Dariusz Górski Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki