REKLAMA

LIVE MOTION GAMES S.A.: Korekta raportu ESPI nr 12/2022 z dnia 22 listopada 2022 r.

2022-11-23 19:34
publikacja
2022-11-23 19:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-23
Skrócona nazwa emitenta
LIVE MOTION GAMES S.A.
Temat
Korekta raportu ESPI nr 12/2022 z dnia 22 listopada 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), w związku z oczywistą omyłką pisarską przekazuje poprawną treść komunikatu ESPI nr 12/2022 z dnia 22 listopada 2022 r. Niniejsza omyłka pisarska dotyczy podania niepoprawnej kwoty wynagrodzenia Partnera, która wynosi 250.000,00 zł, a nie jak podano w owym raporcie 500.000,00 zł. Wielkość procentowa wynagrodzenia, tj. 5% całkowitej wartości umowy, a także podane dwie części wynagrodzenia po 125.000,00 zł, są poprawne. W związku z powyższym prawidłowa treść ww. raportu jest następująca:

„Zarząd Spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), informuje o podpisaniu z zagranicznym funduszem typu „family office” (dalej: Partner) listu intencyjnego, którego przedmiotem jest potwierdzenie warunków zawarcia umowy inwestycyjnej na finansowanie (dalej: Umowa inwestycyjna) z potencjalnym inwestorem (dalej: Inwestor).

Planowana Umowa inwestycyjna przewiduje emisję 12-miesięcznych, zerokuponowych obligacji zamiennych na akcje Emitenta o łącznej wartości nieprzekraczającej 5.000.000,00 zł (dalej: Obligacje). Inwestor ma możliwość zamiany Obligacji na nowe bądź istniejące akcje Spółki po cenie 93% najniższej wielkości wskaźnika VWAP, obliczanego poprzez podzielenie całkowitej wartości obrotu akcjami Emitenta przez całkowity wolumen, z ostatnich 10 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających złożenie żądania zamiany Obligacji na akcje przez Inwestora. Zamienione Obligacje na akcje, jeżeli będą to akcje nowej emisji, zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect.

Kwota inwestycji zostanie wypłacona w 10 transzach (dalej: Transza), z czego pierwsza Transza będzie wynosiła 625.000,00 zł, następne osiem Transz będzie odpowiadało kwocie po 500.000,00 zł, a ostatnia Transza wyniesie 375.000,00 zł. Spółka otrzyma pierwszą Transzę po zawarciu Umowy inwestycyjnej, a kolejne okresowo na żądanie, przy czym żądanie nie może pojawić się wcześniej niż po upływie 20 dni roboczych od wypłaty poprzedniej Transzy, chyba że wszystkie wyemitowane uprzednio Obligacje zostaną zamienione na akcje Spółki. Emitent zobowiązuje się również do wyemitowania trzech początkowych Transzy Obligacji na żądanie Inwestora.

Powyższe warunki finansowania wygasają po upływie 20 dni roboczych od dnia podpisania listu intencyjnego. Umowa inwestycyjna zostanie zawarta na okres 36 miesięcy od daty jej podpisania. Środki pozyskane w wyniku zawarcia Umowy inwestycyjnej zostaną przeznaczone na spłatę bieżących zobowiązań Emitenta, a w dalszej kolejności na działalność operacyjną i rozwój Spółki.

Wynagrodzenie Partnera, płatne przez Spółkę, wyniesie 5% całkowitej wartości inwestycji, tj. 250.000,00 zł, z czego 125.000,00 zł zostanie uregulowane po wypłacie pierwszej Transzy, a pozostałe 125.000,00 zł będzie sukcesywnie wypłacane po otrzymywaniu kolejnych Transz przez Emitenta.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-23 Dorota Osowska Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki