0,1500 zł
0,00% 0,0000 zł
Lark.pl SA (LRK)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
QSR-_3-_2017_GK_Lark.pl.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-11-30
Lark.pl SA
(pełna nazwa emitenta)
LARK Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-495 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czerwca 1976 r. 4
(ulica) (numer)
22 483 11 00 22 483 11 01
(telefon) (fax)
mit@mitsa.pl www.mitsa.pl
(e-mail) (www)
526-021-09-84 011525843
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od do
Wybrane dane finansowe skonsolidowanego sprawozdania finansowego Lark.pl S.A.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 6 173 52 488 1 450 11 993
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -21 323 4 006 -5 009 915
III. Zysk (strata) brutto -4 158 2 152 -977 492
IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej -3 986 2 089 -936 477
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 453 8 565 106 1 957
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 600 103 141 24
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 109 -8 745 -280 -1 998
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -138 -77 -32 -18
IX. 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016
X. Aktywa razem 68 331 130 863 15 857 29 580
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 67 912 126 458 15 760 28 585
Zobowiązania długoterminowe 0 698 0 158
Zobowiązania krótkoterminowe 66 400 122 674 15 409 27 729
Kapitał własny 419 4 405 97 996
Kapitał zakładowy 166 033 166 033 38 531 37 530
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 419 4 405 97 996
EBITDA -19 205 14 820 -4 512 3 386
Liczba akcji (w szt.) 15 964 750 15 964 750 15 964 750 15 964 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,25 0,13 -0,06 0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,03 0,28 0,01 0,06
Wybrane dane finansowe jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Lark.pl S.A. 01.01.2017-30.09.2017 01.01.2016-30.09.2016 01.01.2017-30.09.2017 01.01.2016-30.09.2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 18 90 4 21
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -336 -450 -79 -103
Zysk (strata) brutto 11 358 -723 2 668 -165
Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 11 358 -723 2 668 -165
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 109 1 461 26 334
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 -256 26 334
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -109 -916 -26 -210
Przepływy pieniężne netto, razem 0 289 0 66
Aktywa razem 41 206 51 853 9 563 12 025
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 120 49 419 5 133 11 461
Zobowiązania długoterminowe 0 439 0 102
Zobowiązania krótkoterminowe 22 038 48 893 5 114 11 339
Kapitał własny 19 086 2 434 4 429 564
Kapitał zakładowy 166 033 166 034 38 531 38 506
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 19 086 2 434 4 429 564
EBITDA -136 -150 -32 -34
Liczba akcji (w szt.) 15 964 750 15 964 750 15 964 750 15 964 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,71 -0,05 0,17 -0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,20 0,15 0,28 0,04
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSR- 3- 2017 GK Lark.pl.pdfQSR- 3- 2017 GK Lark.pl.pdf QSR- 3- 2017 GK Lark.pl

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-30 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.