REKLAMA

Obowiązki podatkowe i urzędowe we wrześniu 2021 r. Kalendarium najważniejszych dat

Ewelina Czechowicz2021-08-31 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2021-08-31 06:00
Obowiązki podatkowe i urzędowe we wrześniu 2021 r. Kalendarium najważniejszych dat
Obowiązki podatkowe i urzędowe we wrześniu 2021 r. Kalendarium najważniejszych dat
/ Shutterstock

Prowadząc działalność gospodarczą trzeba pamiętać o ważnych terminach i wypełnieniu obowiązków względem urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy zapłacie podatków i opłat lokalnych. Wskazujemy najważniejsze terminy, które przypadają we wrześniu 2021 r.

Wymiar czasu pracy we wrześniu 2021 r.

Liczba dni kalendarzowych we wrześniu wynosi 30,  we wrześniu mamy 4 pełne tygodnie i 2 dni wystające, tj. środa i czwartek (29-30.09).

Wymiar czasu pracy w lipcu wynosi 176 godzin zgodnie z wyliczeniem: (4 tyg. x 40 godz.) = 160 godzin 160 godzin + 16 godzin (29-30.09.2021)

Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

E-book

Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać


Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

W związku z powyższym dodatek do wynagrodzenia za pracę w nocy wynosi:

3,18 zł zgodnie z wyliczeniem: 2800 zł brutto/176 godzin= 15,91 zł 15,91 zł x 20% = 3,18 zł

Ważne terminy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych:

6.09.2021 r. (poniedziałek):

 • wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

10.09.2021 (piątek):

Do 10 września 2021 r. należy dokonać wpłaty na należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek:

1) na ubezpieczenia społeczne – kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące;

2) na ubezpieczenie zdrowotne – kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego.

 • Wysokość składek ZUS za sierpień 2021 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie:
Wysokość składek ZUS (ze składką na ubezpieczenie chorobowe): 1457,49 zł
Wysokość składki ZUS (bez składki na ubezpieczenie chorobowe): 1380,18 zł


15.09.2021 (środa):

Do 15 września 2021 r. należy opłacić należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA składanych przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składkę wyłącznie za siebie.

Obowiązki podatkowe w urzędzie skarbowym:

6.09.2021 (poniedziałek):

 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za sierpień 2021 r.

7.09.2021 (wtorek):

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień 2021 r.

10.09.2021 (piątek):

 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2021 r.

20.09.2021 (poniedziałek):

 • wpłata za sierpień 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za sierpień 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za sierpień 2021 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

27.09.2021 (poniedziałek):

 • wpłata podatku VAT za sierpień 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za sierpień 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za sierpień 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za sierpień 2021 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za sierpień 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień 2021 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za sierpień 2021 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za sierpień 2021 r.

30.09.2021 (czwartek):

 • przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
 • złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Pozostałe obowiązki:

15.09.2021 (środa):

 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2021 r. oraz III raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej do urzędu gminy
 • wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne do urzędu gminy
 • wpłata II raty podatku od środków transportowych do urzędu gminy
 • wpłata do PPK za sierpień 2021 r.

20.09.2021 (poniedziałek):

 • wpłata na PFRON za sierpień 2021 r.

Pracodawcy dokonują wpłat na PFRON w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według wzoru ustalonego, w drodze rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22.06.2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2016 r. poz. 956).

Do 20 września 2021 r. należy złożyć miesięczne deklaracje wpłat DEK-I-0, DEK-I-A, DEK-I-B, DEK-II-a, DEK-II-b oraz rozliczenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pracodawca zobowiązany do wpłat na PFRON przekazuje poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (system e-pfron):

 • deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-0, dotyczące wpłat;
 • deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-a, dotyczące wpłat należnych;
 • deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-b, dotyczące wpłat należnych;
 • deklaracje wpłaty o symbolu DEK-II-a, dotyczące wpłat należnych;
 • deklaracje wpłaty o symbolu DEK-II-b, dotyczące wpłat należnych;

27.09.2021 (poniedziałek):

 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za sierpień 2021 r.

30.09.2021 (czwartek):

Do dnia 30 września pracodawca ma obowiązek przekazać na rachunek bankowy ZFŚS równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na 2021 r.

ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku, z tym że w 2021 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. ogłoszone przez Prezesa GUS, tj. 4134,02 zł.

Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku miał obowiązek przekazać kwotę stanowiącą co najmniej 75 proc. równowartości odpisów.

Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prawo przedsiębiorcy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki