REKLAMA

KRYNICKI RECYKLING S.A.: Wybór biegłego rewidenta

2022-06-14 10:12
publikacja
2022-06-14 10:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 17 ust.1 lit a) Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania:
a) przeglądu śródrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku oraz od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku, a także
b) badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2022 oraz 2023.

Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć dokonanie czynności, o których mowa powyżej, firmie HLB M2 Audit PIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 4123.


Wybór firmy audytorskiej został dokonany po zapoznaniu się przez Radę Nadzorczą Spółki z rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, przygotowaną zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U.z dn. 6.06.2017 poz. 1089) i wewnętrznymi regulacjami (politykami i procedurami) Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-14 Adam Krynicki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki