REKLAMA

KRUSZWICA: wyniki finansowe

2021-04-21 17:18
publikacja
2021-04-21 17:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_Deloitte_z_badania_skonsolidowane_SF_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Skonsolidowane_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_skonsolidowane_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_finansowe_2020_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SKONSOLIDOWANE_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_-_SF_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot._Komitetu_Audytu_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży produktów i towarów 2 956 590 2 891 807 660 809 672 232
II. Zysk / (strata) operacyjny 78 657 137 048 17 580 31 858
III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 76 532 135 607 17 105 31 523
IV. Zysk / (strata) netto 60 558 108 119 13 535 25 133
V. Ilość akcji 22 986 949 22 986 949 22 986 949 22 986 949
VI. Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 2,63 4,70 0,59 1,09
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (66 423) 6 633 (14 846) 1 542
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (35 572) (33 389) (7 950) (7 762)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 32 772 (53 196) 7 325 (12 366)
X. Przepływy pieniężne netto, razem (69 223) (79 952) (15 472) (18 586)
XI. na 31-12-2020 na 31-12-2019 na 31-12-2020 na 31-12-2019
XII. Aktywa trwałe 343 904 335 743 74 522 78 841
XIII. Aktywa obrotowe 867 879 757 913 188 064 177 977
XIV. Aktywa razem 1 211 783 1 093 656 262 586 256 817
XV. Zobowiązania długoterminowe 18 091 18 404 3 920 4 322
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 389 685 278 084 84 442 65 301
XVII. Kapitał własny 804 007 797 168 174 224 187 195
XVIII. Kapitał podstawowy 185 076 185 076 40 105 43 460
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Deloitte z badania skonsolidowane SF 2020.pdfSprawozdanie Deloitte z badania skonsolidowane SF 2020.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok
List Prezesa Skonsolidowane 2020.pdfList Prezesa Skonsolidowane 2020.pdf List Prezesa Zarządu ZT "Kruszwica" S.A.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU skonsolidowane 2020.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU skonsolidowane 2020.pdf Oświadczenie Zarządu ZT "Kruszwica" S.A.
sprawozdanie finansowe 2020 skonsolidowane.pdfsprawozdanie finansowe 2020 skonsolidowane.pdf Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2020
SKONSOLIDOWANE Sprawozdanie Zarządu 2020.pdfSKONSOLIDOWANE Sprawozdanie Zarządu 2020.pdf Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu ZT "Kruszwica" S.A. z działalności w 2020 roku
Ocena RN - SF 2020.pdfOcena RN - SF 2020.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. z wyników oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za 2020 rok
Oświadczenie RN dot. Komitetu Audytu 2020.pdfOświadczenie RN dot. Komitetu Audytu 2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu w Spółce w 2020 roku

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-21 Wojciech Jachimczyk Prezes Zarządu
2021-04-21 Wojciech Bauman Członek Zarządu
2021-04-21 Oleh Chernilevskyy Członek Zarządu
2021-04-21 Magdalena Kudyba-Podgórska Członek Zarządu
2021-04-21 Sławomir Werbiński Członek Zarządu
2021-04-21 Tomasz Wika Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-21 Sławomir Werbiński Główny Księgowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki