REKLAMA
ZAGŁOSUJ

JWW INVEST S.A.: Korekta raportu ESPI 15/2021

2021-11-02 15:57
publikacja
2021-11-02 15:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021 K
Data sporządzenia: 2021-11-02
Skrócona nazwa emitenta
JWW INVEST S.A.
Temat
Korekta raportu ESPI 15/2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd JWW Invest S.A. („Emitent”) dokonuje korekty raportu nr 15/2021 dot. informacji o zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta opublikowanego w dniu 20.10.2021r. w zakresie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści podjętych przez Zarząd Emitenta uchwał z dnia 20.10.2021 o dokonaniu konwersji akcji.

W powyższych uchwałach omyłkowo wskazano zamianę serii akcji, poprzez sformułowanie, że następuje zamiana na akcje zwykłe na okaziciela „serii C” podczas gdy po dokonaniu konwersji akcje Emitenta pozostają oznaczone tymi samymi seriami. Emitent dokonał stosownej korekty w przedmiotowych uchwałach na mocy art. 371 KSH poprzez usunięcie sformułowań „serii C”.

Poniżej treść raportu po korekcie:

Zarząd JWW Invest S.A. informuje, że na postawie art. 334 §2 Kodeksu spółek handlowych i §8 ust. 8 statutu Spółki, w związku z otrzymaniem wniosków akcjonariuszy Emitenta, podjął w dniu 20.10.2021 uchwały w sprawie:
1.dokonania zamiany 2.150.000 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda na 2.150.000 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela;
2.dokonania zamiany 850.000 (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda na 850.000 (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela.

Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.

W związku z dokonaną zamianą nastąpiła zmiana praw z ww. akcji. Akcje serii A1 były dotychczas akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadały dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Z dniem podjęcia uchwały uprzywilejowanie części akcji objętych konwersją wygasło.

Dotychczas w posiadaniu akcjonariuszy było 7.000.000 (słownie: siedem milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A1 , po zamianie liczba akcji imiennych uprzywilejowanych wynosi 4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy).

Wśród akcji zwykłych na okaziciela wyróżniamy:
1.w serii A1 - 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy)
2.w serii B – 850.000(osiemset pięćdziesiąt tysięcy)
3.w serii C – 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy).

W wyniku zamiany akcji wskazanej powyżej, wysokość kapitału zakładowego Spółki nie uległa zmianie i wynosi 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych). Natomiast zmniejszeniu uległa ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta z 18.000.000 (słownie: osiemnaście milionów) do 15.850.000 (słownie piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy).

W związku z dokonaną zamianą łączna ilość akcji Spółki nie uległa zmianie i wynosi 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów).

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-02 Wojciech Wcisło Prezes Zarządu Wojciech Wcisło
2021-11-02 Robert Michna Członek Zarządu Robert Michna
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź, jak odebrać na start 24 000 punktów o wartości do 400 zł z kartą kredytową CitiBanku (RRSO 12,59%)

Sprawdź, jak odebrać na start 24 000 punktów o wartości do 400 zł z kartą kredytową CitiBanku (RRSO 12,59%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki