REKLAMA

JSW S.A.: wyniki finansowe

2022-11-28 17:28
publikacja
2022-11-28 17:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
wybrane_dane_3Q2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GK_IIIQ2022_28_11_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_JSW_IIIQ2022_28_11_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZZD_GK_JSW_IIIQ2022_28_11_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 16 049 230,16 6 756 174,83 3 423 470,60 1 482 104,82
II. Zysk operacyjny 7 806 032,39 12 864,63 1 665 109,30 2 822,12
III. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 7 849 733,66 (65 308,80) 1 674 431,24 (14 326,82)
IV. Zysk/(strata) netto 6 360 255,63 (62 767,49) 1 356 709,82 (13 769,33)
V. Całkowite dochody razem 6 334 376,25 (92 221,52) 1 351 189,47 (20 230,67)
VI. Zysk/(strata) netto przypadający/(a) na: 6 360 255,63 (62 767,49) 1 356 709,82 (13 769,33)
VII. - akcjonariuszy Jednostki dominującej 6 328 063,13 (103 937,98) 1 349 842,82 (22 800,92)
VIII. - udziały niekontrolujące 32 192,50 41 170,49 6 867,00 9 031,59
IX. Całkowite dochody przypadające na: 6 334 376,25 (92 221,52) 1 351 189,47 (20 230,67)
X. - akcjonariuszy Jednostki dominującej 6 301 806,58 (133 392,01) 1 344 242,02 (29 262,26)
XI. - udziały niekontrolujące 32 569,67 41 170,49 6 947,45 9 031,59
XII. Ilość akcji (w szt.) 117 411 596 117 411 596 117 411 596 117 411 596
XIII. Zysk/(strata) na akcję przypadający/(a) na akcjonariuszy Jednostki dominującej (wyrażony/(a) w PLN/EUR na jedną akcję) 53,90 (0,89) 11,50 (0,20)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 033 040,68 695 504,74 1 926 843,15 152 573,16
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 225 282,48) (1 199 870,98) (901 297,46) (263 216,19)
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (799 747,71) (224 387,51) (170 594,65) (49 223,98)
XVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 008 010,49 (728 753,75) 854 951,04 (159 867,01)
XVIII. Stan na 30.09.2022 30.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XIX. Aktywa trwałe 17 119 536,23 12 070 155,96 3 515 449,55 2 624 289,25
XX. Aktywa obrotowe 7 993 660,51 3 891 627,01 1 641 476,14 846 116,23
XXI. Razem aktywa 25 113 196,74 15 961 782,97 5 156 925,69 3 470 405,48
XXII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej 14 151 025,88 7 851 505,27 2 905 874,14 1 707 071,63
XXIII. Udziały niekontrolujące 500 958,78 446 279,75 102 870,50 97 029,99
XXIV. Kapitał własny razem 14 651 984,66 8 297 785,02 3 008 744,64 1 804 101,63
XXV. Zobowiązania długoterminowe 3 300 760,87 3 814 754,24 677 802,14 829 402,58
XXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 7 160 451,21 3 849 243,71 1 470 378,91 836 901,27
XXVII. Razem zobowiązania 10 461 212,08 7 663 997,95 2 148 181,05 1 666 303,85
Dane dotyczące sprawozdania finansowego
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 20 719 459,61 8 344 478,96 4 419 679,95 1 830 531,75
XXIX. Zysk/(strata) operacyjny/(a) 7 344 735,53 (869 707,02) 1 566 709,80 (190 787,98)
XXX. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 7 343 982,45 (964 337,43) 1 566 549,16 (211 547,09)
XXXI. Zysk/(strata) netto 5 939 206,50 (770 597,44) 1 266 895,58 (169 046,27)
XXXII. Całkowite dochody razem 5 903 187,92 (800 051,48) 1 259 212,44 (175 507,62)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 627 932,88 (347 861,94) 2 053 739,95 (76 310,62)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 743 824,25) (973 519,93) (798 597,32) (213 561,46)
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (900 433,25) (256 714,81) (192 071,94) (56 315,63)
XXXVI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 983 675,38 (1 578 096,68) 1 063 070,69 (346 187,71)
XXXVII. Stan na 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XXXVIII. Aktywa trwałe 14 217 710,67 11 372 262,04 2 919 567,68 2 472 553,39
XXXIX. Aktywa obrotowe 6 599 195,95 3 722 936,65 1 355 126,69 809 439,63
XL. Razem aktywa 20 816 906,62 15 095 198,69 4 274 694,37 3 281 993,02
XLI. Kapitał podstawowy 1 251 878,40 1 251 878,40 257 069,78 272 182,98
XLII. Kapitał własny razem 12 595 654,46 6 692 466,53 2 586 482,91 1 455 073,82
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 2 816 851,11 3 465 099,46 578 432,61 753 380,76
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 5 404 401,05 4 937 632,70 1 109 778,85 1 073 538,44
XLV. Razem zobowiązania 8 221 252,16 8 402 732,16 1 688 211,46 1 826 919,20Zastosowane kursy EUR/PLN:
* Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według
kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski,
obowiązującego na dzień kończący okres sprawozdawczy.*
Pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono
według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich
kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących
na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu
sprawozdawczego.
Kurs euro na dzień kończący okres sprawozdawczy:


30.09.2022 r. - 4,8698


31.12.2021 r. - 4,5994


Średni kurs euro w okresie:


od 01.01. do 30.09.2022 - 4,6880


od 01.01. do 30.09.2021 - 4,5585


Najniższy kurs w okresie:


od 01.01. do 30.09.2022 – 4,4879


od 01.01. do 30.09.2021 – 4,4541


Najwyższy kurs w okresie:


od 01.01. do 30.09.2022 – 4,9647


od 01.01. do 30.09.2021 – 4,6603


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
wybrane_dane_3Q2022.pdfwybrane_dane_3Q2022.pdf Wybrane dane finansowe
SSF_GK_IIIQ2022_28_11_2022.pdfSSF_GK_IIIQ2022_28_11_2022.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe_3Q_2022
SF_JSW_IIIQ2022_28_11_2022.pdfSF_JSW_IIIQ2022_28_11_2022.pdf Sprawozdanie finansowe_3Q_2022
SZZD_GK_JSW_IIIQ2022_28_11_2022.pdfSZZD_GK_JSW_IIIQ2022_28_11_2022.pdf Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego_3Q_2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-28 Tomasz Cudny Prezes Zarządu
2022-11-28 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki