REKLAMA
ZAGŁOSUJ

JSW S.A.: wyniki finansowe

2021-11-18 07:40
publikacja
2021-11-18 07:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
WYBRANE_DANE_FINANSOWE_3Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GK_9M_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_JSW_9M_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZZD_GK_9M_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 6 756 174,83 5 152 537,17 1 482 104,82 1 159 958,84
II. Zysk/(Strata) operacyjny/(a) 12 864,63 (1 253 068,45) 2 822,12 (282 095,55)
III. Strata przed opodatkowaniem (65 308,80) (1 320 842,00) (14 326,82) (297 352,99)
IV. Strata netto (62 767,49) (1 088 603,57) (13 769,33) (245 070,59)
V. Całkowite dochody razem (92 221,52) (1 099 628,77) (20 230,67) (247 552,63)
VI. Zysk/(Strata) netto przypadający/(a) na: (62 767,49) (1 088 603,57) (13 769,33) (245 070,59)
VII. - akcjonariuszy Jednostki dominującej (103 937,98) (1 093 458,78) (22 800,92) (246 163,62)
VIII. - udziały niekontrolujące 41 170,49 4 855,21 9 031,59 1 093,02
IX. Całkowite dochody razem przypadające na: (92 221,52) (1 099 628,77) (20 230,67) (247 552,63)
X. - akcjonariuszy Jednostki dominującej (133 392,01) (1 104 478,47) (29 262,26) (248 644,41)
XI. - udziały niekontrolujące 41 170,49 4 849,70 9 031,59 1 091,78
XII. Ilość akcji (w szt.) 117 411 596 117 411 596 117 411 596 117 411 596
XIII. Strata na akcję przypadająca na akcjonariuszy Jednostki dominującej (wyrażona w zł / EUR na jedną akcję) (0,89) (9,31) (0,20) (2,10)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 695 504,74 431 575,43 152 573,16 97 157,91
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 199 870,98) (420 978,29) (263 216,19) (94 772,24)
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (224 387,51) 248 447,81 (49 223,98) 55 931,52
XVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (728 753,75) 259 044,95 (159 867,01) 58 317,19
XVIII. Stan na: 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XIX. Aktywa trwałe 12 039 041,59 11 638 509,03 2 598 597,33 2 521 996,41
XX. Aktywa obrotowe 2 786 050,50 3 392 425,31 601 362,11 735 118,59
XXI. Razem aktywa 14 825 092,09 15 030 934,34 3 199 959,44 3 257 115,00
XXII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej 6 786 921,85 6 920 328,33 1 464 940,29 1 499 594,42
XXIII. Udziały niekontrolujące 437 868,89 396 734,92 94 512,92 85 970,12
XXIV. Kapitał własny razem 7 224 790,74 7 317 063,25 1 559 453,20 1 585 564,54
XXV. Zobowiązania długoterminowe 3 846 920,77 4 133 550,33 830 348,33 895 716,03
XXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 3 753 380,58 3 580 320,76 810 157,91 775 834,44
XXVII. Razem zobowiązania 7 600 301,35 7 713 871,09 1 640 506,24 1 671 550,47
Dane dotyczące sprawozdania finansowego
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 8 344 478,96 6 448 256,79 1 830 531,75 1 451 656,19
XXIX. Strata operacyjna (869 707,02) (1 189 646,96) (190 787,98) (267 817,87)
XXX. Strata przed opodatkowaniem (964 337,43) (1 266 244,41) (211 547,09) (285 061,78)
XXXI. Strata netto (770 597,44) (1 037 705,27) (169 046,27) (233 612,17)
XXXII. Całkowite dochody razem (800 051,48) (1 048 616,64) (175 507,62) (236 068,58)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (347 861,94) 88 213,28 (76 310,62) 19 858,91
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (973 519,93) (309 321,40) (213 561,46) (69 635,61)
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (256 714,81) 251 756,76 (56 315,63) 56 676,44
XXXVI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 578 096,68) 30 648,64 (346 187,71) 6 899,74
XXXVII. Stan na: 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XXXVIII. Aktywa trwałe 11 414 070,77 11 104 529,52 2 463 698,93 2 406 286,19
XXXIX. Aktywa obrotowe 2 660 137,78 2 851 021,65 574 184,16 617 799,61
XL. Razem aktywa 14 074 208,55 13 955 551,17 3 037 883,09 3 024 085,80
XLI. Kapitał podstawowy 1 251 878,40 1 251 878,40 270 214,85 271 274,68
XLII. Kapitał własny razem 5 544 152,03 6 344 203,51 1 196 691,50 1 374 751,56
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 3 466 822,57 3 794 076,54 748 305,07 822 154,06
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 5 063 233,95 3 817 271,12 1 092 886,52 827 180,19
XLV. Razem zobowiązania 8 530 056,52 7 611 347,66 1 841 191,59 1 649 334,24 


2021


2020
Kurs euro na dzień kończący okres sprawozdawczy 31.12.2020i
30.09.2021


4,6329


4,6148
Średni kurs euro w okresie od 01.01. do 30.09.


4,5585


4,4420
Najniższy kurs euro w okresie od 01.01. do 30.09.


4,4541


4,2279
Najwyższy kurs euro w okresie od 01.01. do 30.09.


4,6603


4,6044
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
WYBRANE_DANE_FINANSOWE_3Q2021.pdfWYBRANE_DANE_FINANSOWE_3Q2021.pdf Wybrane dane finansowe_3Q_2021
SSF_GK_9M_2021.pdfSSF_GK_9M_2021.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe_3Q_2021
SF_JSW_9M_2021.pdfSF_JSW_9M_2021.pdf Sprawozdanie finansowe_3Q_2021
SZZD_GK_9M_2021.pdfSZZD_GK_9M_2021.pdf Pozostałe informacje do skons.raportu kwartalnego_3Q_2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-18 Tomasz Cudny Prezes Zarządu
2021-11-18 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki