JSW S.A.: wyniki finansowe

2020-05-21 17:12
publikacja
2020-05-21 17:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
WYBRANE_DANE_FINANSOWE_1Q_2020_POL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GK_IQ_2020_OST.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_JSW_IQ_2020__2OST.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZZD_GK_IQ_2020_OST.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 1 966 002,13 2 488 063,45 447 194,72 578 915,60
II. Zysk/(strata) operacyjny/a (233 777,72) 507 579,34 (53 176,02) 118 102,13
III. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem (254 157,12) 504 691,37 (57 811,60) 117 430,17
IV. Zysk/(strata) netto (208 864,27) 409 812,82 (47 509,10) 95 354,09
V. Całkowite dochody razem (259 621,74) 406 352,18 (59 054,60) 94 548,88
VI. Zysk/(strata) netto przypadająca na: (208 864,27) 409 812,82 (47 509,10) 95 354,09
VII. - akcjonariuszy Jednostki dominującej (211 907,22) 402 838,78 (48 201,26) 93 731,39
VIII. - udziały niekontrolujące 3 042,95 6 974,04 692,16 1 622,70
IX. Całkowite dochody przypadające na: (259 621,74) 406 352,18 (59 054,60) 94 548,88
X. - akcjonariuszy Jednostki dominującej (262 660,61) 399 378,14 (59 745,83) 92 926,18
XI. - udziały niekontrolujące 3 038,87 6 974,04 691,23 1 622,70
XII. Ilość akcji (w szt.) 117 411 596 117 411 596 117 411 596 117 411 596
XIII. Zysk/(strata) na akcję przypadający/a na akcjonariuszy Jednostki dominującej (wyrażony/a w zł / EUR na jedną akcję) (1,80) 3,43 (0,41) 0,80
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (78 713,86) 761 301,81 (17 904,57) 177 137,56
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (379 642,14) (620 608,93) (86 354,92) (144 401,54)
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 374 525,71 (141 393,13) 85 191,12 (32 898,96)
XVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (83 830,29) (700,25) (19 068,37) (162,93)
XVIII. STAN NA 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
XIX. Aktywa trwałe 11 780 402,54 11 565 052,51 2 587 791,35 2 715 757,31
XX. Aktywa obrotowe 2 912 655,15 3 361 364,73 639 820,56 789 330,69
XXI. Razem aktywa 14 693 057,69 14 926 417,24 3 227 611,91 3 505 088,00
XXII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej 8 200 628,64 8 463 289,25 1 801 425,35 1 987 387,40
XXIII. Udziały niekontrolujące 391 252,81 388 213,94 85 946,18 91 162,13
XXIV. Kapitał własny razem 8 591 881,45 8 851 503,19 1 887 371,54 2 078 549,53
XXV. Zobowiązania długoterminowe 3 042 286,87 2 580 746,46 668 296,66 606 022,42
XXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 3 058 889,37 3 494 167,59 671 943,71 820 516,05
XXVII. Razem zobowiązania 6 101 176,24 6 074 914,05 1 340 240,37 1 426 538,46
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 2 422 207,57 3 305 761,26 550 965,03 769 175,22
XXIX. Zysk/(strata) operacyjny/a (194 801,85) 371 621,83 (44 310,41) 86 467,92
XXX. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem (218 833,15) 365 276,04 (49 776,66) 84 991,40
XXXI. Zysk/(strata) netto (179 142,43) 297 936,09 (40 748,45) 69 322,93
XXXII. Całkowite dochody razem (229 818,15) 294 475,45 (52 275,36) 68 517,72
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (315 661,24) 572 195,46 (71 801,57) 133 136,83
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (385 011,82) (518 796,80) (87 576,33) (120 712,18)
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 400 248,99 (131 363,37) 91 042,24 (30 565,26)
XXXVI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (300 424,07) (77 964,71) (68 335,66) (18 140,61)
XXXVII. STAN NA 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
XXXVIII. Aktywa trwałe 11 457 293,73 11 243 642,43 2 516 814,30 2 640 282,36
XXXIX. Aktywa obrotowe 2 777 052,23 2 753 731,23 610 032,78 646 643,47
XL. Razem aktywa 14 234 345,96 13 997 373,66 3 126 847,08 3 286 925,83
XLI. Kapitał podstawowy 1 251 878,40 1 251 878,40 274 999,10 293 971,68
XLII. Kapitał własny razem 7 647 061,67 7 876 879,82 1 679 823,75 1 849 684,12
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 2 832 921,20 2 344 860,09 622 305,47 550 630,52
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 3 754 363,09 3 775 633,75 824 717,85 886 611,19
XLV. Razem zobowiązania 6 587 284,29 6 120 493,84 1 447 023,33 1 437 241,71

Zastosowane kursy EUR/PLN:


* Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu
średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na
dzień kończący okres sprawozdawczy.


* Pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według
kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego.Kurs
euro na dzień kończący okres sprawozdawczy31.12.2019
r. - 4,258531.03.2020 r. - 4,5523Średni kurs euro w okresieod
01.01. do 31.03.2019 r. - 4,2978od 01.01. do 31.03.2020 r. - 4,3963


Najniższy kurs euro w okresieod 01.01. do 31.03.2019 r. - 4,2706od
01.01. do 31.03.2020 r. - 4,2279Najwyższy kurs euro w okresieod
01.01. do 31.03.2019 r. - 4,3402od 01.01. do 31.03.2020 r. - 4,6044


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
WYBRANE DANE FINANSOWE_1Q 2020 POL.pdfWYBRANE DANE FINANSOWE_1Q 2020 POL.pdf Wybrane dane finansowe_1Q 2020
SSF_GK IQ 2020_OST.pdfSSF_GK IQ 2020_OST.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe_1Q 2020
SF_JSW IQ 2020_ 2OST.pdfSF_JSW IQ 2020_ 2OST.pdf Sprawozdanie finansowe_1Q 2020
SZZD_GK IQ 2020_OST.pdfSZZD_GK IQ 2020_OST.pdf Pozostale informacje do raportu_1Q 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-21 Radosław Załoziński Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
2020-05-21 Adam Mańka Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (1)

dodaj komentarz
marliki
Boże kochany jak ja się cieszę że kiedyś sprzedałem wszystko po 100 za akcję. Ponad rok temu już nie podobała mi się sytuacja w spółce, Ale jak Ozona wywalili to już całkiem straciłem nadzieję. Szkoda firmy, ale tak to jest jak związki zawodowe i ministrowie wtrącają się do prowadzenia firmy.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki