20,5400 zł
-0,10% -0,0200 zł
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
WYBRANE_DANE_FINANSOWE_IIIQ2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GK_3Q2019_21.11.2019_OST.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_JSW_3Q2019_21.11.2019_OST.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZZD_GK_3Q2019_21.11.19_OST.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 6 861 400,86 7 286 430,55 1 592 489,64 1 713 043,51
II. Zysk/(strata) operacyjny/a 956 335,91 1 854 566,31 221 959,78 436 009,48
III. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 904 541,29 1 795 639,68 209 938,56 422 155,80
IV. Zysk/(strata) netto 704 405,56 1 442 025,72 163 488,27 339 020,98
V. Całkowite dochody razem 700 801,12 1 447 404,50 162 651,70 340 285,53
VI. Zysk/(strata) netto przypadająca na: 704 405,56 1 442 025,72 163 488,27 339 020,98
VII. - akcjonariuszy Jednostki dominującej 689 073,54 1 425 036,64 159 929,80 335 026,83
VIII. - udziały niekontrolujące 15 332,02 16 989,08 3 558,47 3 994,14
IX. Całkowite dochody przypadające na: 700 801,12 1 447 404,50 162 651,70 340 285,53
X. - akcjonariuszy Jednostki dominującej 685 478,27 1 430 415,42 159 095,36 336 291,39
XI. - udziały niekontrolujące 15 322,85 16 989,08 3 556,34 3 994,14
XII. Ilość akcji (w szt.) 117 411 596 117 411 596 117 411 596 117 411 596
XIII. Zysk/(strata) na akcję przypadający/a na akcjonariuszy Jednostki dominującej (wyrażony/a w zł / EUR na jedną akcję) 5,87 12,14 1,36 2,85
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 933 115,23 2 445 045,52 216 570,40 574 831,44
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 802 420,80) (1 189 243,87) (418 330,97) (279 591,83)
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (211 866,03) (215 189,31) (49 172,82) (50 591,12)
XVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 081 171,60) 1 040 612,34 (250 933,39) 244 648,49
XVIII. Stan na: 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XIX. Aktywa trwałe 11 488 497,18 10 300 677,81 2 626 782,78 2 395 506,47
XX. Aktywa obrotowe 2 809 907,74 3 461 935,09 642 470,22 805 101,18
XXI. Razem aktywa 14 298 404,92 13 762 612,90 3 269 253,00 3 200 607,65
XXII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej 8 568 980,74 8 081 463,14 1 959 251,13 1 879 410,03
XXIII. Udziały niekontrolujące 380 227,10 363 940,77 86 936,87 84 637,39
XXIV. Kapitał własny razem 8 949 207,84 8 445 403,91 2 046 188,00 1 964 047,42
XXV. Zobowiązania długoterminowe 2 231 592,05 1 691 710,74 510 241,46 393 421,10
XXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 3 117 605,03 3 625 498,25 712 823,54 843 139,13
XXVII. Razem zobowiązania 5 349 197,08 5 317 208,99 1 223 065,00 1 236 560,23
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 9 098 837,84 9 435 682,08 2 111 785,23 2 218 333,63
XXIX. Zysk/(strata) operacyjny/a 757 199,46 1 546 840,70 175 741,41 363 663,03
XXX. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 696 022,70 1 492 902,34 161 542,66 350 982,09
XXXI. Zysk/(strata) netto 545 101,93 1 198 305,32 126 514,86 281 722,19
XXXII. Całkowite dochody razem 541 681,22 1 203 684,10 125 720,93 282 986,74
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 879 048,79 2 183 842,50 204 021,91 513 422,48
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 600 707,47) (1 176 822,29) (371 514,52) (276 671,52)
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (195 736,60) (276 074,43) (45 429,28) (64 905,24)
XXXVI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (917 395,28) 730 945,78 (212 921,90) 171 845,72
XXXVII. Stan na: 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XXXVIII. Aktywa trwałe 11 384 410,93 10 002 143,71 2 602 984,02 2 326 079,93
XXXIX. Aktywa obrotowe 2 293 077,19 3 602 290,19 524 299,71 837 741,90
XL. Razem aktywa 13 677 488,12 13 604 433,90 3 127 283,73 3 163 821,84
XLI. Kapitał podstawowy 1 251 878,40 1 251 878,40 286 235,23 291 134,51
XLII. Kapitał własny razem 8 127 727,01 7 786 819,62 1 858 360,85 1 810 888,28
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 2 090 195,74 1 442 163,58 477 911,96 335 386,88
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 3 459 565,37 4 375 450,70 791 010,92 1 017 546,67
XLV. Razem zobowiązania 5 549 761,11 5 817 614,28 1 268 922,88 1 352 933,55Zastosowane kursy EUR/PLN:
* Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według
kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski,
obowiązującego na dzień kończący okres sprawozdawczy.*
Pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono
według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich
kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących
na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu
sprawozdawczego.
 


2019


2018
Kurs euro na dzień kończący okres sprawozdawczy 31.12.2018 i
30.09.2019


4,3736


4,3000
Średni kurs euro w okresie od 01.01. do 30.09.


4,3086


4,2535
Najniższy kurs euro w okresie od 01.01. do 30.09.


4,2406


4,1423
Najwyższy kurs euro w okresie od 01.01. do 30.09.


4,3891


4,3978
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
WYBRANE DANE FINANSOWE_IIIQ2019.pdfWYBRANE DANE FINANSOWE_IIIQ2019.pdf Wybrane dane finansowe
SSF_GK 3Q2019_21.11.2019_OST.pdfSSF_GK 3Q2019_21.11.2019_OST.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK JSW
SF_JSW 3Q2019_21.11.2019_OST.pdfSF_JSW 3Q2019_21.11.2019_OST.pdf Sprawozdanie finansowe JSW
SZZD_GK 3Q2019_21.11.19_OST.pdfSZZD_GK 3Q2019_21.11.19_OST.pdf Sprawozdanie z działalności GK JSW

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 Radosław Załoziński Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
2019-11-21 Tomasz Śledź Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.