60,8400 zł
-2,66% -1,6600 zł
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikw:
Raport_GK_JSW_1H_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 4 933 516,70 4 693 465,36 1 163 702,49 1 105 020,80
II. Zysk/(strata) operacyjny/a 1 397 938,75 1 742 889,98 329 741,42 410 342,79
III. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 1 351 815,09 1 768 816,30 318 861,92 416 446,84
IV. Zysk/(strata) netto 1 086 434,21 1 429 112,91 256 264,70 336 467,70
V. Całkowite dochody razem 1 073 232,13 1 447 455,53 253 150,64 340 786,25
VI. Zysk/(strata) netto przypadająca na: 1 086 434,21 1 429 112,91 256 264,70 336 467,70
VII. - akcjonariuszy Jednostki dominującej 1 077 989,27 1 430 726,95 254 272,74 336 847,71
VIII. - udziały niekontrolujące 8 444,94 (1 614,04) 1 991,97 (380,01)
IX. Całkowite dochody przypadające na: 1 073 232,13 1 447 455,53 253 150,64 340 786,25
X. - akcjonariuszy Jednostki dominującej 1 064 787,19 1 449 069,57 251 158,67 341 166,26
XI. - udziały niekontrolujące 8 444,94 (1 614,04) 1 991,97 (380,01)
XII. Ilość akcji (w szt.) 117 411 596 117 411 596 117 411 596 117 411 596
XIII. Zysk/(strata) na akcję przypadający/a na akcjonariuszy Jednostki dominującej (wyrażony/a w zł / EUR na jedną akcję) 9,18 12,19 2,17 2,87
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 804 229,56 1 654 514,13 425 576,03 389 535,75
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (705 035,46) (679 285,49) (166 301,56) (159 929,72)
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (157 369,73) (376 949,42) (37 119,88) (88 748,27)
XVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 941 824,37 598 279,22 222 154,59 140 857,75
XVIII. Stan na 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
XIX. Aktywa trwałe 9 799 752,66 8 118 179,48 2 246 825,17 1 946 385,55
XX. Aktywa obrotowe 3 781 059,00 3 971 989,03 866 897,24 952 309,82
XXI. Razem aktywa 13 580 811,66 12 090 168,51 3 113 722,41 2 898 695,37
XXII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej 7 450 815,27 6 389 163,47 1 708 275,69 1 531 842,88
XXIII. Udziały niekontrolujące 359 355,54 232 380,64 82 390,76 55 714,75
XXIV. Kapitał własny razem 7 810 170,81 6 621 544,11 1 790 666,45 1 587 557,63
XXV. Zobowiązania długoterminowe 2 132 365,88 2 932 894,85 488 895,33 703 180,33
XXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 3 638 274,97 2 535 729,55 834 160,62 607 957,41
XXVII. Razem zobowiązania 5 770 640,85 5 468 624,40 1 323 055,95 1 311 137,74
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 6 444 764,37 6 206 162,27 1 520 170,86 1 461 167,37
XXIX. Zysk/(strata) operacyjny/a 1 262 696,31 1 821 657,70 297 840,86 428 887,72
XXX. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 1 220 813,20 1 851 203,28 297 840,86 435 843,88
XXXI. Zysk/(strata) netto 980 893,86 1 499 852,82 231 370,18 353 122,57
XXXII. Całkowite dochody razem 967 691,78 1 518 195,44 228 256,11 357 441,13
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 845 387,15 1 939 535,31 435 284,15 456 640,61
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (733 296,17) (622 820,41) (172 967,61) (146 635,69)
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (262 333,29) (404 233,23) (61 878,36) (95 171,92)
XXXVI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 849 757,69 912 481,67 200 438,19 214 833,00
XXXVII. Stan na 30.06.2018 30.12.2017 30.06.2018 30.12.2017
XXXVIII. Aktywa trwałe 9 552 632,88 7 732 593,44 2 190 167,11 1 853 938,82
XXXIX. Aktywa obrotowe 3 922 392,27 4 190 420,17 899 301,24 1 004 680,09
XL. Razem aktywa 13 475 025,15 11 923 013,61 3 089 468,35 2 858 618,91
XLI. Kapitał podstawowy 1 251 878,40 1 251 878,40 287 022,74 300 145,87
XLII. Kapitał własny razem 7 374 717,78 6 408 534,69 1 690 828,54 1 536 487,25
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 1 881 338,99 2 671 845,01 431 341,48 640 591,96
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 218 968,38 2 842 633,91 967 298,33 681 539,69
XLV. Razem zobowiązania 6 100 307,37 5 514 478,92 1 398 639,80 1 322 131,66

Zastosowane kursy EUR/PLN:* Pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień kończący okres
sprawozdawczy.


* Pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według
kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego.20171.
Kurs euro na dzień kończący okres sprawozdawczy 31.12.2017 - 4,17092.
Średni kurs euro w okresie od 01.01. do 30.06.2017 - 4,247420181.
Kurs euro na dzień kończący okres sprawozdawczy 30.06.2018 - 4,36162.
Średni kurs euro w okresie od 01.01. do 30.06.2018 - 4,2395

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport GK JSW 1H 2018.pdfRaport GK JSW 1H 2018.pdf Skonsolidowany raport GK JSW za 1 półrocze 2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-24 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
2018-08-24 Adam Mańka Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.