1,8300 zł
1,10% 0,0200 zł
INTERSPORT Polska SA (IPO)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Raport_z_przegladu_bieglego_rewidenta_1H_2019.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_-_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzania_sprawozdania_1H_2019-20.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_Zarzadu_1H_2019-2020_FINAL.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
INFORMACJA_DODATKOWA_1H_2019_2020_FINAL.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 105 484 85 626 24 452 19 955
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 158 -3 567 -964 -831
III. Zysk (strata) brutto -4 458 -3 891 -1 033 -907
IV. Zysk (strata) netto -4 074 -3 170 -944 -739
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 754 -9 891 -1 566 -2 305
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 533 -424 -355 -99
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 070 12 633 2 103 2 944
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 783 2 318 182 540
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 121 210 128 800 27 714 29 944
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 95 654 99 170 21 871 23 056
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 718 1 745 850 406
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 85 143 90 474 19 467 21 034
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 556 29 630 5 843 6 888
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 038 3 038 695 706
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 380 700 30 380 700 30 380 700 30 380 700
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,13 -0,17 -0,03 -0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,13 -0,17 -0,03 -0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,84 0,97 0,19 0,23
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,84 0,97 0,19 0,23
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)


Zgodnie ze stanowiskiem
Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów o
sygn. DR1.5101.190.2019 z dnia 13.IX.2019 r. Spółka - jako Emitent
stosujący polskie standardy rachunkowości - sporządziła i podpisała w
postaci elektronicznej poniższe sprawozdanie finansowe za I półrocze
roku obrotowego 2019/2010 zgodnie ze schematem opublikowanym w BIP MF.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Raport z przeglądu biegłego rewidenta_1H 2019.pdfRaport z przeglądu biegłego rewidenta_1H 2019.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
OSWIADCZENIE ZARZADU - w sprawie rzetelnosci sporzadzania sprawozdania 1H 2019-20.pdfOSWIADCZENIE ZARZADU - w sprawie rzetelnosci sporzadzania sprawozdania 1H 2019-20.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-12 Artur Mikołajko Prezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Sprawozdanie Zarzadu 1H 2019-2020_FINAL.pdfSprawozdanie Zarzadu 1H 2019-2020_FINAL.pdf

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 58 382 61 164 62 152
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 047 3 291 3 536
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 48 601 50 821 51 671
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe 828 758
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 828 758
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
a) w pozostałych jednostkach 828 758
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 734 6 224 6 187
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 734 6 224 6 187
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 62 828 67 636 51 413
1. Zapasy 52 416 57 419 39 564
2. Należności krótkoterminowe 5 519 6 936 5 225
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 5 519 6 936 5 225
3. Inwestycje krótkoterminowe 1 882 1 099 3 139
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 882 1 099 3 139
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 882 1 099 3 139
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 011 2 182 3 485
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 121 210 128 800 113 565
PASYWA
I. Kapitał własny 25 556 29 630 31 926
1. Kapitał zakładowy 3 038 3 038 2 288
2. Kapitał zapasowy 26 592 31 877 18 227
Kapitał z aktualizacji wyceny
3. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych
4. Zysk (strata) netto -4 074 -5 285 -2 589
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 95 654 99 170 81 639
1. Rezerwy na zobowiązania 1 273 1 247 1 270
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 064 937 1 098
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 209 209 124
długoterminowa
a) krótkoterminowa 209 209 124
1.3. Pozostałe rezerwy 101 48
długoterminowe
a) krótkoterminowe 101 48
2. Zobowiązania długoterminowe 3 718 1 745 2 156
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 3 718 1 745 2 156
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 85 143 90 474 72 326
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 85 143 90 441 72 195
3.2. Fundusze specjalne 33 131
4. Rozliczenia międzyokresowe 5 520 5 704 5 887
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 520 5 704 5 887
a) długoterminowe 4 800 4 984 5 167
b) krótkoterminowe 720 720 720
P a s y w a r a z e m 121 210 128 800 113 565
Wartość księgowa 25 556 29 630 31 926
Liczba akcji (w szt.) 30 380 700 30 380 700 22 880 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,84 0,97 1,40
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 8 029 8 325 8 561
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń 8 325
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 8 029 8 325 8 561
- udzielonych gwarancji i poręczeń 8 029 8 325 8 561
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 8 029 8 325 8 561

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 105 484 85 626
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 601 633
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 104 883 84 993
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
3. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 70 276 51 132
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 35 208 34 494
III. Koszty sprzedaży 36 004 34 346
IV. Koszty ogólnego zarządu 3 795 3 514
V. Zysk (strata) ze sprzedaży -4 591 -3 366
VI. Pozostałe przychody operacyjne 584 1 390
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 4
2. Dotacje 183 183
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne przychody operacyjne 397 1 207
VII. Pozostałe koszty operacyjne 151 1 591
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 864
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne koszty operacyjne 151 727
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 158 -3 567
IX. Przychody finansowe 23 99
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 45
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 23 54
X. Koszty finansowe 323 423
1. Odsetki w tym: 312 369
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 11 54
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XI. Zysk (strata) brutto -4 458 -3 891
XII. Podatek dochodowy -384 -721
część bieżąca
a) część odroczona -384 -721
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIII. Zysk (strata) netto -4 074 -3 170
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -4 074 -3 170
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 30 380 700 22 880 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,13 -0,14
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 30 380 700 22 880 700
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,13 -0,14
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 29 630 20 515 20 515
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 29 630 20 515 20 515
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 038 2 288 2 288
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 750
a) zwiększenia (z tytułu) 750
- emisji akcji (wydania udziałów) 750
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 038 3 038 2 288
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 31 877 27 226 27 226
2.1. Zmiany kapitału zapasowego -5 285 4 651 -8 999
a) zwiększenia (z tytułu) 13 650
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 13 650
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenia (z tytułu) 5 285 8 999 8 999
- pokrycia straty 5 285 8 999 8 999
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 26 592 31 877 18 227
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
2.3. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 14 000
a) zwiększenia (z tytułu) 14 000
- wpłat z tyt.podwyższemia kapitału zakładowego 14 000
zmniejszenia (z tytułu)
2.4. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 14 000
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5 285 -8 999 -8 999
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 5 285 8 999 8 999
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 285 8 999 8 999
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 5 285 8 999 8 999
- na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki 5 285 8 999 8 999
3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
4. Wynik netto -4 074 -5 285 -2 589
zysk netto
a) strata netto 4 074 5 285 2 589
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 25 556 29 630 31 926
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 25 556 29 630 31 926

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2019 półrocze / 2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -4 074 -3 170
II. Korekty razem -2 680 -6 721
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 2 979 3 120
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 262 296
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -4 864
5. Zmiana stanu rezerw 26 36
6. Zmiana stanu zapasów 5 003 6 532
7. Zmiana stanu należności 984 -1 202
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -10 407 -13 523
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 523 -2 844
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -6 754 -9 891
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 453 60
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 453 60
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 1 986 484
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 986 484
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 533 -424
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 20 469 13 395
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 14 000
2. Kredyty i pożyczki 20 469 -605
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 11 399 762
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 11 120 440
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 16 26
3. Odsetki 263 296
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 9 070 12 633
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 783 2 318
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 783 2 318
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 099 1 944
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 882 2 318
- o ograniczonej możliwości dysponowania 1 -21
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
INFORMACJA DODATKOWA 1H 2019_2020 FINAL.pdfINFORMACJA DODATKOWA 1H 2019_2020 FINAL.pdf
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.