REKLAMA

INTERFERIE S.A.: Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały o wycofaniu akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym

2022-09-12 19:26
publikacja
2022-09-12 19:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-12
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.
Temat
Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały o wycofaniu akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INTERFERIE S.A. (dalej Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje iż w dniu 12.09.2022 roku, powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 829/2022 z dnia 12.09.2022 roku w sprawie wycofania z obrotu na głównym rynku GPW akcji Emitenta.

Zgodnie z w/w uchwałą, w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce INTERFERIE S.A. zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji tej spółki, oznaczonych kodem „PLINTFR00023”, z dniem 15 września 2022 r. nastąpi wycofanie tych akcji z obrotu na Głównym Rynku GPW. Zgodnie z treścią w/w uchwały zlecenia maklerskie na akcje spółki INTERFERIE S.A., przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 14 września 2022 r. (włącznie), tracą ważność.

W wykonaniu w/w uchwały z obrotu na rynku regulowanym wykluczonych zostanie:
a) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) zwykłych akcji Spółki na okaziciela serii A, każda o wartości nominalnej 5,00 złotych, dopuszczonych do obrotu w dniu 8 sierpnia 2006 r., oznaczonych w KDPW kodem PLINTFR00023;
b) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) zwykłych akcji Spółki na okaziciela serii B, każda o wartości nominalnej 5,00 złotych, dopuszczonych do obrotu w dniu 8 sierpnia 2006 r., oznaczonych w KDPW kodem PLINTFR00023.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-12 Łukasz Ciołek Prezes Zarządu
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki