REKLAMA

INTERCARS: wyniki finansowe

2022-09-08 08:10
publikacja
2022-09-08 08:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Inter_Cars_raport_1H2022_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_IC_jedn_POL_H1'2022_Final_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_IC_conso_POL_H1'2022_Final_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 994 559 5 582 066 1 506 571 1 227 583
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 444 361 359 468 95 712 79 053
III. Zysk (strata) brutto 406 880 347 565 87 639 76 435
IV. Zysk (strata) netto przypadający na jednostkę dominujacą 324 901 278 101 69 981 61 159
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (294 370) 98 947 (63 405) 21 760
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (71 902) (25 433) (15 487) (5 593)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 382 892 (24 553) 82 472 (5 400)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 16 620 48 960 3 580 10 767
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 22,93 19,63 4,94 4,32
X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 22,93 19,63 4,94 4,32
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2022 i 31.12.2021
XI. Aktywa, razem 7 916 060 6 282 666 1 691 249 1 365 975
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 513 602 3 192 982 964 321 694 217
XIII. Zobowiązania długoterminowe 1 189 421 1 075 932 254 117 233 929
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 3 324 181 2 117 050 710 204 460 288
XV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 3 402 458 3 089 684 726 928 671 758
XVI. Kapitał zakładowy 28 336 28 336 6 054 6 161
XVII. Liczba akcji (w szt.) 14 168 100 14 168 100 14 168 100 14 168 100
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 240,15 218,07 51,31 47,41
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 240,15 218,07 51,31 47,41
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 1,42 1,42 0,30 0,31
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 742 095 3 856 991 1 021 409 848 212
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 352 604 213 949 75 948 47 051
XXIII. Zysk (strata) brutto 351 516 223 553 75 714 49 163
XXIV. Zysk (strata) netto przypadający na jednostkę dominujacą 288 876 180 670 62 222 39 732
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (409 720) 57 654 (88 250) 12 679
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (24 268) 1 699 (5 227) 374
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 446 582 (35 240) 96 190 (7 750)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 12 594 24 114 2 713 5 303
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 20,39 12,75 4,39 2,80
XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 20,39 12,75 4,39 2,80
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2022 i 31.12.2021
XXXI. Aktywa, razem 6 258 025 4 912 877 1 337 013 1 068 156
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 736 730 2 660 339 798 345 578 410
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 800 156 739 493 170 952 160 780
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 2 936 574 1 920 846 627 393 417 630
XXXV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 2 521 295 2 252 538 538 669 489 746
XXXVI. Kapitał zakładowy 28 336 28 336 6 054 6 161
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) 14 168 100 14 168 100 14 168 100 3 080 424
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 177,96 158,98 38,02 34,57
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 177,96 158,98 38,02 34,57
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 1,42 1,42 0,30 0,31
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Inter Cars raport 1H2022_signed.pdfInter Cars raport 1H2022_signed.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars SA za pierwsze półrocze 2022
Raport IC jedn POL_H1'2022_Final_signed.pdfRaport IC jedn POL_H1'2022_Final_signed.pdf Raport audytora z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego I półrocze 2022
Raport IC conso POL_H1'2022_Final_signed.pdfRaport IC conso POL_H1'2022_Final_signed.pdf Raport audytora z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego I półrocze 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-08 Maciej Oleksowicz Prezes Zarządu
2022-09-08 Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu
2022-09-08 Wojciech Twaróg Członek Zarządu
2022-09-08 Piotr Zamora Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadzisz biznes? Poznaj ofertę kart Intercity

Prowadzisz biznes? Poznaj ofertę kart Intercity

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki