REKLAMA

INTERBUD-LUBLIN S.A.: wyniki finansowe

2022-11-29 18:10
publikacja
2022-11-29 18:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_GK_Interbud_III_kw_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Interbud_Pozostale_informacje_3Q2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 42 875,31 2 615,04 9 145,76 573,66
II. Koszty działalności operacyjnej 38 020,62 2 485,01 8 110,20 545,14
III. Zysk ze sprzedaży 4 854,69 130,03 1 035,56 28,53
IV. Zysk z działalności operacyjnej 192,18 449,17 40,99 98,53
V. Zysk przed opodatkowaniem 1 854,78 153,48 395,64 33,67
VI. Zysk netto 1 283,13 458,49 273,70 100,58
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 694,34 -3 045,45 3 134,46 -668,08
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 40,00 9 238,44 8,53 2 026,64
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 618,98 -9 098,66 -3 118,38 -1 995,98
X. Przepływy pieniężne netto razem 115,37 -2 905,67 24,61 -637,42
kolumna 1 - stan na 30.09.2022
kolumna 2 - stan na 31.12.2021
kolumna 3 - stan na 30.09.2022
kolumna 4 - stan na 31.12.2021
XI. Aktywa trwałe 2 126,14 2 016,12 436,60 438,34
XII. Aktywa obrotowe 20 872,80 61 877,03 4 286,17 13 453,28
XIII. Aktywa razem 22 998,95 63 893,14 4 722,77 13 891,63
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 018,69 73 196,02 6 369,60 15 914,25
XV. Zobowiązania długoterminowe 3 853,56 13 521,32 791,32 2 939,80
XVI. Zobowiązania Krótkoterminowe 27 165,14 59 674,69 5 578,29 12 974,45
XVII. Kapitał własny -8 019,74 -9 302,87 -1 646,83 -2 022,63
XVIII. Kapitał zakładowy 701,60 701,60 144,07 152,54
XIX. Pasywa razem 22 998,95 63 893,14 4 722,77 13 891,63
XX. Liczba akcji (w tys szt.) 7 016,00 7 016,00 7 016,00 7 016,00
XXI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,18 0,07 0,04 0,01
XXII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _ w zł/EUR_ 0,18 0,07 0,04 0,01
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję _ w zł/EUR_ -1,14 -1,33 -0,23 -0,29
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _ w zł/EUR_ -1,14 -1,33 -0,23 -0,29
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _ w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF GK Interbud III kw 2022.pdfSF GK Interbud III kw 2022.pdf
Interbud_Pozostałe informacje_3Q2022.pdfInterbud_Pozostałe informacje_3Q2022.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-29 Tomasz Grodzki Prezes Zarządu Tomasz Grodzki
2022-11-29 Sylwester Bogacki Członek Zarządu Sylwester Bogacki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki