1,11 zł
0,00% 0,00 zł
INC S.A. (INC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
INC_raport_1Q2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2018-05-17
INC Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INC Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
60-830 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krasińskiego 16
(ulica) (numer)
061 851 86 77 061 851 86 77
(telefon) (fax)
www.incsa.pl
(e-mail) (www)
778-10-24-498 630316445
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 1 633 2 169 391 506
II. Przychody ze sprzedaży usług 323 121 77 28
III. Zysk (strata) na sprzedaży usług 174 -28 42 -7
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -676 280 -162 65
V. Zysk (strata) netto -750 249 -179 58
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -552 -576 -132 -134
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 274 203 66 47
VIII. wpływy ze zbycia papierów wartościowych 1 168 441 280 103
IX. wydatki na zakup papierów wartościowych 846 242 202 56
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 455 43 109 10
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych 177 -330 42 -77
XII. Aktywa razem 29 712 30 846 7 060 7 310
XIII. Zobowiązania 1 390 281 330 67
XIV. Rezerwy 50 53 12 13
XV. Kapitał (fundusz) akcyjny 16 686 16 686 3 965 3 954
XVI. Kapitał własny 26 563 30 494 6 312 7 226
XVII. Zysk (strata) netto (zanualizowany) -4 404 -1 823 -1 054 -425
XVIII. Liczba akcji 8 343 099 8 343 099 8 343 099 8 343 099
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) -0,53 -0,22 -0,13 -0,05
XX. Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) -0,53 -0,22 -0,13 -0,05
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 2,24 2,85 0,53 0,67
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody ze sprzedaży ogółem 474 2 121 113 495
XXIII. Przychody ze sprzedaży usług 66 70 16 16
XXIV. Zysk (strata) na sprzedaży usług 27 48 6 11
XXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -732 626 -175 146
XXVI. Zysk (strata) netto -756 506 -181 118
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -409 -332 -98 -77
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 454 418 109 97
XXIX. wpływy ze zbycia papierów wartościowych 403 440 96 103
XXX. wydatki na zakup papierów wartościowych 0 26 0 6
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 -17 -2 -4
XXXII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych 35 69 8 16
XXXIII. Aktywa razem 19 244 24 121 4 573 5 716
XXXIV. Zobowiązania 500 453 119 107
XXXV. Rezerwy 22 37 5 9
XXXVI. Kapitał (fundusz) akcyjny 16 686 16 686 3 965 3 954
XXXVII. Kapitał własny 18 702 23 631 4 444 5 600
XXXVIII. Zysk (strata) netto (zanualizowany) -4 929 -1 365 -1 180 -318
XXXIX. Liczba akcji 8 343 099 8 343 099 8 343 099 8 343 099
XL. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) -0,59 -0,16 -0,14 -0,04
XLI. Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) -0,59 -0,16 -0,14 -0,04
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 2,24 2,83 0,53 0,67
XLIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
INC raport 1Q2018.pdfINC raport 1Q2018.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny INC SA za 1 kwartał 2018 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-17 Paweł Śliwiński Prezes Zarządu Paweł Śliwiński
2018-05-17 Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu Sebastian Huczek
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl