REKLAMA

IMS S.A.: wyniki finansowe

2021-04-28 18:34
publikacja
2021-04-28 18:34
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Roczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_IMS_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_Grupa_IMS_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Grupa_IMS_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SSF_Grupa_IMS_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_IMS_wybor_audytora_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_IMS_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_Grupa_IMS_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży 36 496 58 969 8 157 13 708
II. EBIT 4 607 11 873 1 030 2 760
III. EBITDA (Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja) 10 442 17 976 2 334 4 179
IV. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 3 101 9 401 693 2 185
V. Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (gr na akcję) 10 29 2 7
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 422 14 966 2 329 3 479
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 768) (2 437) (842) (567)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 913) (11 883) (1 322) (2 762)
IX. Przepływy pieniężne netto razem 741 645 166 150
X. Na 31.12.2020 Na 31.12.2019 Na 31.12.2020 Na 31.12.2019
XI. Rzeczowe aktywa trwałe 12 002 12 955 2 601 3 042
XII. Należności krótkoterminowe 8 441 14 949 1 829 3 510
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 027 1 286 439 302
XIV. Kapitał własny 19 951 19 881 4 323 4 669
XV. Zobowiązania długoterminowe 12 624 12 396 2 735 2 911
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 13 377 20 255 2 899 4 756


Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
przeliczono według ustalonego przez NBP kursu wymiany złotego na EUR
obowiązującego 31.12.2020 r. - 4,6148 PLN/EUR i dane porównawcze na
31.12.2019 r. - 4,2585 PLN/EUR).


Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych -
przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca okresu sprawozdawczego, tj. za okres 12 miesięcy zakończonych
31.12.2020 r. - 4,4742 PLN/EUR i dane porównawcze za okres 12 miesięcy
zakończonych 31.12.2019 r. - 4,3018 PLN/EUR.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy IMS 2020.pdfRoczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy IMS 2020.pdf Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa IMS za 2020 rok
Sprawozdanie z działalności Zarządu Grupa IMS 2020.pdfSprawozdanie z działalności Zarządu Grupa IMS 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupa IMS w 2020 roku
Oświadczenie Zarządu Grupa IMS 2020.pdfOświadczenie Zarządu Grupa IMS 2020.pdf Oświadczenia Zarządu
Sprawozdanie z badania SSF Grupa IMS 2020.pdfSprawozdanie z badania SSF Grupa IMS 2020.pdf Sprawozdanie z badania Grupa IMS za 2020 rok
Informacja Zarządu IMS wybór audytora 2020.pdfInformacja Zarządu IMS wybór audytora 2020.pdf Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie Rady Nadzorczej IMS 2020.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej IMS 2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej IMS
Ocena Rady Nadzorczej za 2020.pdfOcena Rady Nadzorczej za 2020.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2020 rok
List Prezesa Zarządu Grupa IMS 2020.pdfList Prezesa Zarządu Grupa IMS 2020.pdf List Prezesa Zarządu Grupa IMS

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Michał Kornacki Prezes Zarzadu
2021-04-28 Dariusz Lichacz Wiceprezes Zarządu
2021-04-28 Piotr Kabaj Wiceprezes Zarządu
2021-04-28 Wojciech Piwocki Wiceprezes Zarządu
2021-04-28 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki