IMS S.A.: wyniki finansowe

2019-05-22 17:13
publikacja
2019-05-22 17:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_za_IQ_'19_Grupa_IMS.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 13 464 11 387 3 133 2 725
II. EBIT 2 210 2 868 514 686
III. EBITDA (Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja) 3 483 3 910 810 936
IV. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1 704 2 261 396 541
V. Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (gr na akcję) 5 7 1 2
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 527 5 432 1 286 1 300
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (179) (108) (42) (26)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 027) (1 143) (472) (274)
IX. Przepływy pieniężne netto razem 3 321 4 181 773 1 001
X. Na 31.03.2019 Na 31.12.2018 Na 31.03.2019 Na 31.12.2018
XI. Rzeczowe aktywa trwałe 12 386 12 629 2 880 2 937
XII. Należności krótkoterminowe 10 306 15 725 2 396 3 657
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 962 641 921 149
XIV. Kapitał własny 19 488 18 234 4 530 4 240
XV. Zobowiązania długoterminowe 13 690 13 654 3 183 3 175
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 13 284 16 607 3 088 3 862


Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
przeliczono według ustalonego przez NBP kursu wymiany złotego na EUR
obowiązującego 29.03.2019 r. - 4,3013 PLN/EUR i dane porównawcze na
31.12.2018 r. - 4,3000 PLN/EUR).


Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych -
przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca okresu sprawozdawczego, tj. za okres 3 miesięcy zakończonych
31.03.2019 r. – 4,2978 PLN/EUR i dane porównawcze za okres 3 miesięcy
zakończonych 31.03.2018 r. - 4,1784 PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny za IQ '19 Grupa IMS.pdfRaport kwartalny za IQ '19 Grupa IMS.pdf Kwartalny raport finansowy Grupy Kapitałowej IMS za I kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-22 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu
2019-05-22 Dariusz Lichacz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki